Stordal Turlag

Arbeidsutval

Det blei på skipingsmøte også nedsett følgende arbeidsutval:

Arbeidsutval – Kart – GPS – Turbeskrivelse
Arbeidsområde:

Registrere alle turstiane i heile området på kart. Lære opp brukarar i GPS og organisere det å gå opp turane med GPS. Overføre turregistreringane til Stordal Sogelag sine digitale kart. Medlemer her er Einar J. Hove, leiar, medlemer: John Kr. Hjelle, Trond Sørås, Pål Bjørn Øvrebust, Odd Einar Kalvø og gjerne mange fleire.

Arbeidsutval – Konkret Turarrangering
Arbeidsområde:

Arrangere alle konkrete turar. Utarbeide turprogram; lage underlag for trykking av turprogram, lære opp og engasjere turleiarar, annonsere turane og engasjere interessante informanter til enkelte turar. Dette utvalet skal også syte for å få trykt og distribuert turprogram for sesongen og gi tilbakemeldinger, beskrivelse av turane med bilder for innlegging i ST si heimeside. Medlemer her er: Jan Helland, leiar, Hildegunn Berli, Kjell Magne Hove. Andre: Hallgeir Øvrebust, Anna Margrethe Drægebø Moe og gjerne andre spesielt for rapportering frå turane.

Arbeidsutval – Databasehandtering – Drift av Stordal Turlag si heimeside under Stordalsportalen.
Arbeidsområde:

Database over medlemer og medlemskap. Markedsførng og rekruttering av nye medlemer. Ha oversikt over alle medlemer og hovedperson for familien og kontrollere innbetaling av kontingent. Dette arbeidsutvalet skal også ha hovedansvaret med drifta av Stordal Turlag si eiga heimeside under Stordals-portalen. Disse personane er med i dette utvalet: Ruth Janne Vinje, leiar, medlemer: Arild Hove, Øyvind Tafjord, Runar Helland, Morten Arnesen og andre.

Gruppe – Engasjere seg i behov for rydding og merking av stier.
Arbeidsområde:

Gå opp stier og råser, konstatere status og behov for rydding og merking. Skrive rapport om dette som distribueres til styret. Engasjere seg i kartarbeid, GPS-registreringer og turbeskrivelser. Ta initiativ til og delta i rydde- og merkeaksjoner saman med andre. Mange må delta i dette arbeidet. Mange lag og organisasjoner kan og bør delta i dette arbeidet. Her står igjen å få til eit koordinert samarbeid mellom mange om disse store oppgåvene. Her er eit initiativ som må takast.