Stordal
  Nyheiter     Startside     Soneoversikt     Fangststatistikk     Været     Flotabell     Bildegalleri     Historie     Kontakt  

Nyheiter

Referat frå Årsmøte - Stordal Elveeigarlag
Nilsgardstunet 10. mars 2021 kl- 18.00

01. Val av møteleiar
Jarle Hove

02. Val av skrivar.
Johan B Øvrebust

03. Godkjenning av fullmakter
2 fullmakter levert inn og godkjent

04. Godkjenning av innkalling og sakliste
Einstemmig godkjent

05. Val av to til å signere protokoll
Harald Jøsvoll og Egil Henden

06. Årsmelding
Einstemmig godkjent

07. Rekneskap, blir lagt fram på møtet.
Disponible midlar pr no, mars 2021, er om lag kr 80.000.-
Einstemmig godkjent, med revisor sin beretning.

08. Åpning av elva i 2021 Her vart det eit tredelt vedtak. Sjå vedlegg.
Opning av elva i juli, Einstemmig vedtatt
Midtsesongevaluering og i høve det er for lite fisk i elva til at Gytebestandsmålet kan
oppnåast, Får styret mynde til å stenge elva for fiske frå 20.07 Vedtatt mot ei stemme.
Fangstrestriksjonar, Einstemmig vedtatt, med presiseringar. sjå vedlegg i sak 8

09. Aktivitetsplan for laget for 2021.Sjå vedlegg.
Einstemmig godkjent, sjå vedlegg i sak 9, for justert endring

10. Kultiveringsplan, ny frå 2021.
Arbeids utkast til var utsendt saman med innkalling, som informasjon til medlemmane.
Einstemmig vedtak: Styret får fullmakt til å arbeide vidare med planen fram mot eit omframt møte, seinare i 2021. Der laget må vedta ein kultiveringsplan for elva
11. Godtgjerdsle, tillitsvalgte for 2021
Styret sitt forslag til vedtak. Samme som tidlegare
Leiargodgjersle : Kr. 7500,- Styremedlemar : Kr. 300,- pr møte.
Einstemmig godkjent

12. Prosjekt, Tiltak gyteforbedring Rikjenda og Vinjesanden 2021
Einstemmig vedtatt:
Årsmøtet gir mynde til styret til å gjennomføre prosjektet om ein får dei nødvendige godkjenningar frå Statsforvaltaren, NVE og grunneigarane.
Det er ein føresetnad at nødvendig finansiering av dette er i orden, før oppstart,
i form av tilvist / tildelt tilskot til prosjektet.

13. Driftsplan, justering for 2021 Sjå vedlegg
Sjå vedlegg i sak 13, godkjent driftsplan nokre endringar i høve utsendt forslag
Skal sendast ut til alle medlemmar, Namneliste på oppsyn, Mynde for oppsyn
Einstemmig godkjent,

14. Endring i medlemskontingent.
Einstemmig godkjent, auke i kontingent frå og med 2021, frå kr 150 til kr 200
Innføring av Stordalskortet
Einstemmig godkjent, Laget skal innføre Stordalskortet, eit forvaltingskort der alle
som fiskar i elva. Også grunneigarar, skal betale. Pris kr 100/person.
Inntekta skal gå uavkorta til forvaltings/kultiveringstiltak i elva
Styret får mynde til å bestemme korleis dette kortet skal innløysast
Her er det eit eige Vppsnr 691141

15. Budsjett for 2021,
Budsjett er lagt fram og godkjent med underskot. Årsmøtet oppmoda styret til å halde
fram med kultiveringsprosjekt som gir tilskot/overskot til laget. Og at styret søkjer på dei
tilskot som er tilgjengelege
Einstemmig godkjent

16. Val av nye tillitspersonar, og medlem/leiar valnemnd.
Alle val var einstemmig.
1. Leiar for eit år. Jarle Hove
2. Ny styremedlem for 2. år Jan Erik vad
3. Attval på ny styremedlem for 2 år Egil Henden
4. Attval for ny varamedlem for eit år Øyvind Tafjord
5. Revisorar, attval for eit år. Leif Kirkebø og Jan Ove Øvrebust

3 styremedlemmar var ikkje på val i 2021, og er på val i 2022
Stein Eric Solevåg, Kjell Mulelid og Jarle Hove
Det vart gløymt å velje ein ny medlem til Valnemnda for 3 år.
Harald Jøsvoll går ut av valnemnda etter 3 år.
På omframt årsmøte seinare i 2021, må det velgjast ein ny medlem for 3 år,
samt leiar for valnemnda for eit år.

Det nye styret hadde konstituerande styremøte i etterkant av årsmøtet.
Nestleiar. Egil Henden
Kasserar. Kjell Mulelid
Sekretær. Jan Erik Vad
Styremedlem. Stein Eric Solevåg

Styret fekk honnør for det arbeidet som var utført i meldingsåret

Stordal. 21.03.2021

Skrivar.
Johan B Øvrebust

For Stordal Elveeigarlag.

Jarle Hove

------------------------------------------------------------
Styret har gjort vedtak om stenging av elva for sesongen 2020, med bakgrunn i gjeldande driftsplan.
Dette vedtaket blir ståande inntil vi får avholde årsmøte og stenging kjem opp på eiga sak der.

Referat frå årsmøtet - 21.03.2019

møteleiar.

Vedtak : Jarle Hove

Sak 02 : Val av skrivar.

Vedtak : Jon Geir Selboskar

Sak 03 : Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak : Samrøystes godkjend. Innkalling og sakliste vart utsendt til medlemane på mail. Liten

respons på ynskje om tilbakemelding. Har også sendt ut SMS. Betre respons på den.

Sak 04 : Godkjenning av fullmakter.

Vedtak : Fullmakt frå Leif Jørgen Moger til Harald Jøsvoll samrøystes godkjend.

Sak 05 : Val av to til å signere møteprotokoll.

Vedtak : Johan B. Øvrebust og Harald Jøsvoll.

Sak 06 : Årsmelding.

Vedtak : Samrøystes godkjend.

Sak 07 : Vurdering av medlemskapet vårt i Norske Lakseelver og Lakseelvane på Sunnmøre.

Vedtak : Etter orientering frå leiar vedtok møtelyden å halde fram med medlemskap i begge

organisasjonane.

Sak 08 : Rekneskap.

Vedtak : Per Ivar Skodjereite la fram rekneskapen. Rekneskapsfører vil purre på manglande

betaling av kontingent. Rekneskapen er tilrådd godkjend av revisorane Jan Ove Øvrebust og

Leif Kirkebøe. Rekneskapen for 2018 samrøystes godkjend.

Sak 09 : Aktivitetsplan.

Vedtak : Aktivitetsplanen for 2019 samrøystes godkjend.

Sak 10 : Driftsplan.

Delplan 1 vedteken med fylgjande tillegg i punkt 2:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å kunne utvide sesongen for Stavdal og Jøsvoll, innenfor den offentlege fisketidsramma, i det høve det viser seg at der er bra med laks i elva, og GBM blir oppnådd

Delplan 2 vedteken med tillegg i punkt 1, Oppsyn.
Kvar sone oppnevner 1-2 representanter til felles oppsyn for elva.
Avsnittet om snorkling skal ha fylgjande overskrift :
«Snorkling og filming i elva for å drage fordel av dette i fiskeøyemed.»

Delplan 3 vedteken med tillegg,
Årsmøtet gir fullmakt til styret for å utrede og evt starte arbeidet med «naturleg kultivering»
Her vere seg fiske av hofisk i ordinær sesong, mellombels lagring av denne, og tilbakesetting av laks til elva etter fiskesesongen. Utrede muligheita og starte opp med «skjerma gyting» av laks i sideelvar, for å skjerme rogn og 1-års yngel mot store isferder
Ta kontakt opp mot NTNU, prøve å få forskarar ved NTNU til å delta i dette, gjennom muleg å få status som pilotprosjekt

Endeleg vedtak : Årmøtet vedtek Driftsplanen med dei tillegg som kjem fram ovanfor.

Sak 11 : Godgjersle for tillitsvalde.

Vedtak : Leiargodgjersle : Kr. 7500,- Styremedlemar : Kr. 300,- pr møte.

Sak 12 : Budsjett.

Vedtak : Framlagde budsjett samrøystes vedteke med tillegg av vedtak i sak 11.

Sak 13 : Val.

Vedtak :

Leiar : Jarle Hove, attval

Nestleiar : Egil Henden, attval

Kasserar : Per Ivar Skodjereite, attval

Sekretær : Johan B. Øvrebust, attval

Styremedlem : Stein Eric Solevåg, attval

Valnemnd : 1. Eldar Busengdal, leiar. 2. Harald Jøsvoll. 3. Leif Rune Vinje.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Desse møtte på årsmøte : Jarle Hove, Nils Tomas Hove, Per Ivar Skodjereite, Harald Jøsvoll og med fullmakt frå Leif Jørgen Moger, Leif Magne Vad, Odd Halvard Midtbust, Leif Rune Vinje, Johan B. Øvrebust, Jon Geir Selboskar, Stein Eric Solevåg og Egil Henden.

Møtelyden vil gi styret honnør for arbeidet som er gjort gjennom driftsåret 2018. Det har vore lagt ned mykje godt og viktig arbeid for å få på plass ein tidsmessig driftsplan, og elles med å drifte laget.

Møtet slutt kl 22.15

Jon Geir Selboskar, skrivar.

Årsmelding for 2018.
Det har vore halde1 medlemsmøte i 2018 og 10 styremøter i tida som har gått sidan sist årsmøte. Det har og vore eit informasjonsmøte mellom styret og grunneigarar.
Det har vore gjordt 23 vedtak i styret, enkelte saker har vore behandla fleire gongar

Konstituerande styremøte.
Leiar Jarle Hove, valgt av årsmøte i 2018
Netsleiar Egil Henden
Kasserar Per Ivar Skodjereite
Sekretær Johan Øvrebust
Styremedlem Stein Eric Solevåg

Nils T Hove og Odd Søvik er varamedlem, og har møtt på eindel av styremøta i lag med styret
- Økonomien i laget er god, Saldo pr 31.12.2017 var kr 27.500.-
- Fangst i elva i 2018 var 238 villaks, samla 800 kg, mot 2017, 405 villaks, samla 1330 kg
- Midtsesongevaluering 11.07. Heile elva var gått igjennom med video undervannskamera, liten vannstand gjorde det vanskeleg å telje effektivt. Elva var 17 grader. Laksen gøymde seg i kviteskummet. Resultat frå evalueringa gjorde at vi satte inn strengare fangstrestriksjonar, kalla inn til medlemsmøte og elva vart sesongstengt ei veke tidligare enn normalt.
- Vi fekk tatt 2 effektive gyteteljngar gjennom OURO-ordninga, 09 september og 20. oktober Det var ikkje meir enn 272 laks totalt og herav 119 holaks, på teljing i sept. Okt. teljinga viste mindre laks, truleg var eindel av laksen ferdig gytt då.
Truleg har også den store isferda i 2013 tatt meir rogn og yngel enn det vi har trudd.
Kompetansegruppa/Styret har fått gjennomført ei gytefiskteljing i Røelva, 45 laks og 6 store sjøaure . Gjennomført gytefiskteljing framom Stavdalsfossen, seint i okt. 7 laks og 3 sjøaure .
Gytebestandsmålet vart ikkje oppnådd i 2018. Veldig spesiell situasjon, lite vassføring og høg temperatur i elva gjorde at det truleg var tatt dobbelt mengde laks i sjøen som tidlegare år.
Vi har hatt ei yngelregistrering av Rådgivande Biologar. Noko nedslåande resultat.
Men forholda var ikkje heilt optimale for denne registreringa.
- Kompetansegruppa vår gjennomførte eit stort prosjekt med overvåking i den nedre delen, nær 40 t med undervannskamera. Lite regnbogeaure var funne. Vi fekk eindel andre intr fakta. Vi skal fortsette i år, i mindre målestokk. Og samtidig prøve å fokusere litt på utgåande laksesmolt.
- Vi har hatt oppsyn som ikkje hart fungert like godt på alle soner. Lakselova seier at vi skal ha felles forvalting og i dette ligg også eit felles oppsyn. Dette er noko vi må sjå nærare på.
Nokre uheldige episodar i elva i 2018, og dette kjem fram i forslaget til driftsplan.
- Vi har søknad om tilskot inne hos Fylkeskommuna om midlar restaurering av 3 gytebekker.
Dette er eit tiltak som ligg inne på styret sitt forslag til driftsplan
- Vi har ein 2-årig samarbeidsavtale med Hofseth Aqua, som gjer at vi har finansiering for dei tiltaka som ligg inne på aktivitetsplanen.
­- Styret har laga til forslag til ny driftsplan, Ein løpande plan som kan justerast når som helst i 5-års perioden.
- 2019 er det internasjonale villaksåret. Vi meiner at laget må markere dette på ein god måte. Alternativer er å arrangere barnas dag i elva, og muleg også ein åpen dag.
- Situasjonen for laksen i elva er ikkje god. Ein generell nedgang i dei fleste elvar på Sunnmøre, kombinert med den store isferda i 2013. Mykje er avhengig av kor stor del av yngel klekt i 2014-15 som kjem att til elva i år. Mykje er også avhengig av at der kjem restriksjonar som monnar i høve sjølaksefiske i åra framover. Vi må ha fullt fokus på midtsesong evaluering og sørge for at uttaket av laks ikkje blir større enn at vi har att nok gytefisk til å oppretthalde bestanden og kanskje få auka denne.
- Eit tiltak som styret meiner er heilt nødvendig er å opprtette 4-5 desinfeksjons stasjoner til langs elva. Vi oppretta ein gratis stasjon på den nedre sona i 2018, og den vart brukt ein god del, ikkje berre av dei som fiskar der, men også av mange som fiskar lenger framme i elva.
- Det vart oppdaga eindel oppdrettslaks i elva og vi fekk løyve til utfisking av oppdrettsfisk i oktober. Relativt stort innslag av ferdiggytt laks hindra oss i å fiske ut effektivt med garn.
men det var likevel tatt ut 7 oppdrettslaks med stang og 3 med harpun.
- Det har vore arbeida i mange fora og på forskjellige nivå for å få starte opp med kultivering i form av klekkeri. Hittil har ikkje den offentlege forvaltinga gått med på dette, men det har vore sørga for at ingen klekkeri på Sunnmøre blir stengt dei første åra. Direktoratet har tatt styringa med kultivering og klekkeri for 3 elvar på Sunnmøre, der det er dokumentert svært nær tapt stamme. Ein ny Fylkesvis kultiveringsplan for Møre og Romsdal er under utarbeiding. Stordal Elveeigarlag har gjennom Lakseelvane på Sunnmøre vore pådrivar for dei krasse merknadane denne fekk på høyringa.
- Styret har tatt initiativ til eit prosjekt i samarbeid med studentar frå NTNU. Ei Bachelor oppgåve som tar for seg elva og laksen. Styret håpar at dette på sikt også skal føre til ei masteroppgåve, der ein godt dokumentert kultiveringsplan kan være ein del av masteroppgåva og evt. andre prosjekt knytt til studentar og / eller forskarar.
Dei fleste av sakene som styret har hatt oppe til behandling er av ein slik karakter at dei kjem opp på årets årsmøte, og blir vel omtalt der.

Stordal 05.03.2019
Jarle Hove

Møtereferat frå medlemsmøte Stordal Elveeigarlag den 25.07.2018

Sak 1.
Tidlegare sesong stenging av elva i 2018
Det var ein god diskusjonrundt denne saka, og der kom fram fleire forskjellige meingar om tidlegare stenging,
det vart og tatt oppog diskutert dette med evt stenging av elva ved lav vannstand. Medlemmane samla seg om eit einstemmig vedtak.
Vedtak:
Stordalselva blir denne sesongen stengt for fiske etter laks frå og med den 18.08.
Grunnen til dette er den spesielle sesongen med lav vannstand og at mykje av
den laksen som normalt skal opp i elva for å gyte, er blitt tatt i sjøen
Spesielt mykje av kilenøter, men også ei formidabel auke i fangst av dorgarar
Sak 2.
Resulasjon frå Medlemsmøte i Stordal Elveeigarlag:
Vi kan ikkje ha det sånn at kilenøtene fiskar opp det meste av laksen.
Fiskerettshavarane i elvane kjempar på alle måtar, dokumenterer bestanden både ved yngelteljingar og gytefisk teljingar,
Held nøye fangstrapport, vedtar strenge fangsrestriksjoner og til sist stenger elva lenge før sesongsluttfordi vi ser at det kjem for lite fisk opp i elva.
Vi ser at det ikkje kan haustast normalt på bestanden i år
Det meste av laksen som kjem oppi elva i siste del av sesongen må få gyte for at vi kan sørge for reproduksjon av bestanden i elva.
Det er god forvalting av bestandane at alle elvane i denne regionen får bruke dei eksisterande klekkeria på Sunnmørefor kultivering i si elv, dei neste 5 åra
Einstemmig vedtak:
Stordal Elveeigarlag forlanger at Direktoratet tar grep for å stoppe den uforsvarlege
kilenot fiskinga i Storfjorden. Vi vil at kilenot skal verte forbudt i bruk,
i heile Storfjorden, midlertidig for 5 år.
Samtidig vil vi at Direktoratet åpnar opp for kultivering,stryking av laks og utsetting av rognboksar eller plommeyngel, for alle vassdraga i denne regionen.
Dette for å bøte på dei skadane kilenota har gjort med laksebestanden dei siste åra.
Kilenota fiskar blindt på alle lokale bestander, mange av elvane på Sunnmøre slit virkeleg hardtmed sin bestand.
Tar ein ikkje grep no, er det slutt på laksen i mange elvar i løpet av få år.Mange av elvane tar på seg store kostnader med dokumentasjon av sin bestand.
Det blir utført veldig mykje gratisarbeid i forbindelse med dette dokumentasjons arbeidet
Det blir lagt inn strengare fangstrestriksjoner i dei fleste elvane.Fleire av elvane kortar inn fiskesesongen etter egne vedtak i elveeigarlaga.
No er det på tide at Kilenotfiskarane tek seg ein pause. Dei kun haustar, dei bidreg ikkje i det heile med å halde bestanden oppe
Sak 3.
Utbetring i utløpet til elva. Det har bygt seg opp med lausmasser og ved lav vannstand har utløpet no 3 separate straumar.
Det har laga seg eit basseng, langt utanfor elva
Einstemmig vedtak
Stordal Elveeigarlag oppmodar grunneigarane på Hovesona, til å ta opp att planar om masseuttak i osen, slik ein får samla utløpet i elva til ein straum.
Ved lav vannstand må vi få elvastraumen meir konsentrert slik laksen kan gå på straumen

Møtereferat, Årsmøte Stordal Elveeigarlag for 2017,
Nilsgardstunet 10.04.2018. Kl. 19.00
Møtereferat er avskrift frå møteprotokollen.
Sak 1. Val av møteleiar, Vedtak. Jarle Hove
Sak 2. Val av skrivar. Vedtak: Are Solheim
Sak 3. Innkalling og sakliste. Godkjent
Sak 4. Signere protokoll. Kjell Magne Moe og Odd Hallvard Midtbust
Sak 5. Godkjenning av fullmakter. 3 Fullmakter, lest opp og godkjent
Sak 6. Årsmelding. Opplest.
Harald Jøsvoll stilte spørsmål ang kompetansegruppe.
Styret skal styre – møtedeltakere er enig i at ei slik kompetansegruppe/arbeidsutval er positiv
Gruppa skal jobbe vederlagsfritt
Burde dette ha våre årsmøtesak?
Leiar las opp mandat for gruppa/arbeidsutvalget
Årsmøtet vil at mandatet skal sendast ut på mail, til alle medlemmer, slik at alle får informasjon
Påteikning frå leiar: Mandat, arbeidsutvalg/kompetansegruppe, ligg ved, under referatet
Vedtak: Årsmelding godkjent med dei merknader som står over.
Påteikning frå leiar: Kompetansegruppe/arbeidsutvalg var tatt opp på sist årsmøte, gjennom årsmeldinga for 2016. Den var diskutert og gjennomgått, i den utdjupande informasjonen som fulgte med årsmeldinga. Årsmelding 2016, med utdjupande informasjon ligger vedlagt til referatet.
Lagt inn underst her på årsmøtereferatet
Sak 7. Rekneskapet vart gjennomgått. Div spørsmål ang faktura/kontingent. Styret forklarer
Rekneskap godkjent.

Sak 8. Aktivitetsplan gjennomgått i grove trekk, Godkjent uten merknader.
Påteikning frå leiar:Dei av grunneigarane som ynskjer å delta på noko av det som står på
aktivitetsplanen er hjerteleg velkomen til å kontakte leiar ang dette. Gjelder naturlegvis også dei laksefiskarane som leiger fiskerett i elva generellt.

Sak 9. Fangstrestriksjoner. Styret greier ut si innstilling. Ingen restriksjoner på pukkellaks, regbogeaure eller oppdrettslaks. Spørsmål om utrekning fiskerestriksjoner i hht antall stenger, timer osv per sone/km elv. Laget mangler dokumentasjon for å sette ei fornuftig fangstregulering.
Ingen merknader til fangstrestriksjoner. Styrets innstilling – Godkjent

Sak 10. Desinfisering av utstyr. Vedtak: Styret sin innstilling godkjent.

Sak 11. Evt Godtgjerdsle til tillitsvalgte. Saka lagt fram uten innstilling frå Styret
Forslag frå årsmøtet, godtgjerdsle på kr 5.000.- til leiar. Ingen godtgjerdsle til styremedlemmer
Godkjent utan merknader

Sak 12. Budsjett 2018, lagt fram. Styret foreslår å få fullmakt til å justere budsjett innenfor framlagte rammer. Godkjent utan merknader.
Påteikning frå leiar: Det utsendte budsjett vart endra noko under saka. Godtgjerdsle tillitsvalgt vart lagt inn i driftsbudsjettet. Avsetning til driftsfond vart endra tilsvarande.
Nytt godkjent budsjett er vedlagt til årsmøtereferatet.
Sak 13.Prosjekt flytting av laks frå hovudvassdraget over til Røelva
Vedtak,Styret og Kompetansegruppa får i oppgåve å organisere dette og flytting kan forgå i
dei siste dagane i august, 26-31.
Påteikning frå leiar: Her var det ytra ynskje om at dei som utfører dette arbeidet har med skrifteleg
løyve frå styret, med påteikning om at dette er godkjent frå grunneigar.
Og, viktig, Utan grunneigars tillatelse, kan dette ikkje utførast på den aktuelle sona.
Det står naturlegvis grunneigar fritt om han vil gje løyve eller ikkje på sin sone. Og for at dette kan gjennomførast på den enkelte sone, må det være enigheit og gitt tillatelse frå alle grunneigarane på den aktuelle sona.Det vart og uttrykt ynskje om merking av den laksen som vart flytta, slik ein kan kjenne att fisken under teljinga seinare på hausten.
Sak 14.Forebyggande tiltak og kontrollmynde i høve fangstrestriksjonar i elva.
Vedtak.Kompetansegruppa og styremedlemmane får fullmakt frå Årsmøtet til å utøve fiskekontroll i elva, på vegne av dei grunneigarar/soner som ynskjer dette.
Samt opplyse om reglar ol, som eit forebyggande tiltak.
Sak 15.Ny driftsplan 2019-2021.
Vedtak: skal leggast fram på neste årsmøte for godkjenning
Oppfordring til alle grunneigarar om å tenke gjennom og komme med innspel til den komande driftsplanen, i god tid før neste årsmøte (gjerne ila sommar – haust 2018)
Sak 16. Valg.
I fb med valget så ber styret om å få justere tekst (Ikke innholdet) i vedtekter. Og legge dette fram som egen sak til neste årsmøte. Det var også stemning for at styret velger – oppnemner representant til Landbruksrådet. Sidan dette ikke er nevnt i vedtekter.
Valgnemnda la fram sitt forslag til valg av nye tillitsvalgte:
Enstemmig vedtak.
Nye styremedlemmer valgt for 2 år.
Jarle Hove
Per Ivar Skodjereite
Stein Eric Solevåg
Styremedlemmer ikkje på valg i år:
Egil Henden
Johan B Øvrebust
Leiar i styret, valgt for 1 år.
Jarle Hove
Varamedlem til styret, valgt for 1 år.
1. Vara. Odd Søvik
2. Vara. Nils T Hove
Revisorar. Valgt for 1 år.
Leif Kirkebøe
Jan Ove Øvrebust
Valgnemd.
Pål B Øvrebust. 3 og siste året
Are Solheim. 2. året
Ny medlem, valgt for 3 år
Eldar Busengdal

Møtereferat frå årsmøtet for 2016, halde den 30.03.2017 kl. 19.00

01. Val av møteleiar
Vedtak: Møteleiar, Jarle Hove

02. Val av skrivar.
Vedtak: Skrivar, Johan Øvrebust

03. Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent

04. Godkjenning av fullmakter
Vedtak. Ingen fullmakter er framlagt for godkjenning.

05. Val av to til å signere protokoll
Vedtak: Jon Geir Selboskar og Odd Hallvard Midtbust skriver under møteprotokoll

06. Årsmelding
Leiar informerte meir utdjupande om det som står i årsmelding,
samt eindel andre saker som styret har vurdert i styremøter sidan sist årsmøte.
Vedtak: Årsmelding godkjent utan merknad.

07. Rekneskap, blir lagt fram på møtet
Vedtak: Rekneskapet er revidert og vart godkjent uten merknad
08. Endring / presisering av vedtekter punkt 2 og punkt 3
Vedtak: Styret sitt framlegg til endring av vedtekter vart samrøystes vedteke,
merknad, ordlyden bør vere på nynorsk
09. Nye medlemmar i laget som følge av den nye forskrifta om pliktig organisering
og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.
Vedtak: Dei som har fiskerett i Røelva, mellom Løset og Ekrefossen skal meldast inn som medlemmer i laget.
Årsmøtet inviterar dei aktuelle eigarane og dei som evt har fiskerett på denne strekninga til eit oppklaringsmøte saman med styret.

10. Medlemskap i Norske Lakseelver
Vedtak: Laget melder seg inn i organisasjonen Norske Lakseelvar.
Kostnaden med den årlege medlemskontingenten blir å fordele sonevis, i høve til gjennomsnittsfangst for kvar sone dei siste 3 åra.
Kostnaden for kvar sone kan det vere nærliggande å dele innbyrdes på kvar sone i høve til
storleiken på fiskeretten/skylda for kvar gard innanfor kvar sone.
Kvar sone oppnevner ein kontaktperson.
11. Budsjett for 2016
Vedtak: Styret sitt framlegg til budsjett vart samrøystes vedteke.
12. Prøveprosjekt vedr flytting av laks frå hovedelva og opp i Rø-elva.
Eit prosjekt der det er nødvendig at ein får løyve fra alle grunneigarar som blir berørt.
Forslag til vedtak:
Styret får i oppgåve å organisere dette og flytting kan forgå i perioden 26-31. august, Styret sitt forslag vart samrøystet vedteke
13. Fangstrestriksjonar. Styret sin innstilling :
Fangstrestriksjonar gjeldande for 2016 blir vidareført i 2017. Maks 4 laks pr person

Pr. veke, uavhengig av sone, Elva kan stengast for fiske ved lav vannstand.

Styret sitt forslag vart samrøystet vedteke

14. Lysåpning for vegen på ekvaforbygninga.
NVE har en klausul som viser til at det skal til en kvar tid vere lett tilgjengeleg tilkomst

for maskiner til elva, i høve flaumskader ol.

Sjølve lysåpninga, dvs fritt for skog og greiner skal vere i 4 m bredde på forbygninga.
Vi bør ta rydding av skog langs vegen på elvaforbygninga, og foreta nødvendig grusing

der det er behov for dette.

Styret har søkt om ein del midlar til opprusting av vegen på forbygninga.

Forslag til vedtak: Medlemmane rustar opp vegen til 4 m bredde i høve lysåpning,

og om vi får midler tilført, gruser opp der det er behov for det.
Kostnader til grus blir å dekke av laget om det lykkast å få tilført midler til dette

Vedtak: Årsmøtet oppmodar alle medlemmar til å rydde elvaforbygginga.

15.Val av nye tillitspersonar, medlem til landbruksrådet og ny valnemd.
Vedtak: Valget var enstemmig og i tråd med valgnemnda sin innstilling
Leiar, valgt for 1 år: Jarle Hove
Styremedlem, valgt for 2 år: Egil Henden

Styremedlem, valgt for 2 år: Johan Øvrebust

Varamedlem, valgt for 1 år. Nils T Hove

Varamedlem, valgt for 1 år. Eli Søvik
Revisorar. valgt for 1 år. Leif Kirkebø
Revisorar. valgt for 1 år. Jan Ove Øvrebust
Representant i Landbruksrådet, valgt for 1 år: Per Ivar skodjereite
Årsmøtet valgte Are Solheim til ny medlem i valgnemnda

Møtet slutt. Referatet er ei utskrift av årsmøteprotokollen.

06.04.2017
Jarle Hove
Leiar i styret.

Årsmelding for 2016.

Konstituerande styremøte.
Leiar Jarle Hove, valgt av årsmøte i 2016
Konstituert styre:
Netsleiar Egil Henden
Kasserar Per Ivar Skodjereite
Sekretær Johan Øvrebust
Styremedlem Magnar Vad
- Vi prøver å følge med på det som skjer med settefiskanlegg og søknader om utviklingskonsesjoner
for lakseoppdrett. Mykje av dette er fortsatt uavklart og vanskeleg å få konkrete opplysningar om.
- Kultiveringstiltak ved Røelvosen. Prosjektet er ferdigstillt av grunneigarane der.
- Vi har hatt ei gytefisktelling på Jøsvollsona, visuelt og med undervannskamera.
Det var observert 147 laks, med ei stipulert samla vekt på omlag 933 kg.
Det var ikkje forventa at bestandsmålet av gytefisk skulle bli dekka opp på denne sona åleine.
Men det viser seg at ei slik teljing, kombinert visuelt og med kamera var veldig effektivt.
Styret meinar at dette er vegen å gå for komande teljingar. Sjå også eiga sak på årsmøtet.
- Styret har fått gjennomført eit forsøk med flytting av laks frå hovedelva og opp i Røelva.
Dette var vellykka og styret vil at dette skal fortsettast i åra framover
- Har behandla ei sak om fangstrestriksjonar, midt i sesongen, der styret enstemmig vedtok
ei midlertidig stenging av elva med bakgrunn av lav vannstand
- Vi har foreslått ein del enkle/ mindre justeringar av vedtektene, sjå eiga sak på årsmøtet
- Vi har diskutert ei sak om åpen dag i lakseelva, alternativt ein «camp Villaks etter mal frå Norske Lakseelvar.
Dette står litt på midlar for å få gjennomført.
Leiar har fleire gongar arrangert barnas dag i elva, i privat regi. Og det er stemning for at dette blir gjennomført også i 2017.
- Leiar har søkt NVE om midlar til å gjennomføre div miljøtiltak langs elva.
Og søkjer Fylkeskommuna om midlar til undervannskamera med tilhøyrande utstyr.
- Fleire av sakene som styret har hatt oppe til behandling er av ein slik karakter at
dei kjem opp på årets årsmøte, og blir vel omtalt der.

Stordal 28.02.2017
Jarle Hove
Leiar i styret

VEDTEKTER

FOR

STORDAL ELVEEIGARLAG

1. Formål:

Stordal Elveeigarlag har til formål å arbeide for ei næringsmessig og økologisk forvalting av laks- og sjøaurefiske i Stordalselva.
Laget skal forhalde seg til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte
forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter.

2. Arbeidsområde:

Laget sitt arbeidsområde er avgrensa til den laks- og sjøaureførande delen av Stordalsvassdraget i Stordal Kommune.
Dette gjeld frå fjorden til Stavdalsfossen. I Røelva fram til Ekrefossen.

3. Medlemmar:
Alle som har fiskerett i den lakseførande delen av vassdraget er medlemmar i laget og har røysterett. Kvart medlem har 1-ei røyst per fiskerett/gards nr.
I tillegg kan kvar medlem røyste med fullmakt for 1-eit medlem for kvart gardsnr han har fiskerett på.
Medlemmar i Stordal elveeigarlag må fylje dei vedtaka som er tekne av årsmøte i laget. Det er ikkje mogleg å melde seg ut av laget anna enn ved sal av fiskeretten.
Ved eigedomsoverdraging skal nytt navn og ny adresse rapporterast til laget. Medlemskap i laget fyl gards nr. Dei som har ein fiskerett på eit gards nr. har ei røyst.
Den som har fiskerett på fleire gards nr./ soner, har eit medlemskap og ei røyst for kvart gards nr.
Grunn-kontigenten skal vere lik for kvart medlemskap.
Alle medlemmar i laget skal betale gjeldande medlemskontigent, som er vedteke på årsmøtet i Stordal Elveeigarlag

4. Ulovlege tilhøve:
Når medlemmar av laget vert kjent med ulovlege tilhøve i og kring Stordalselva og utløpet, og ein meiner dette kan skade fisket, fisken eller interessene til elveeigarane,
har ein rett og plikt til å gripe inn eller melde i frå om det til styret for laget og/eller off. ansvarleg etat instans.

5. Rekneskap og fullmakt.
Rekneskap og budsjett året skal følgje kalenderåret. Leiar og nestleiar har mynde til å gjere avtalar for laget i samsvar med styre- og årsmøtevedtak.

6. Styre.
Laget skal ha eit styre på 5 medlemmar og 2 vara medlemmar . Leiar skal veljast kvart år. Styremedlemmane skal veljast for 2 år og skiftevis slik at 2 og 3 styremedlemmar står på val etter tur.
Vara medlemmar skal veljast for 1 år. Ved lutdraging sår 2 av styremedlemmane på val første året. Styret vel sjølv nestleiar, kasserar og sekretær.
Styret er vedtaksfør når minst 3 av styremedlemmane/vara medlemmane møter, og desse 3 er samde.

7. Årsmøte:
Årsmøtet skal haldast ein gong pr. år innan 31. mars. Innkalling til årsmøtet skal vere utsendt 14 dagar før møtet.
Saker som medlemmane vil ta opp på årsmøtet må vere styret i hende minst 1-ein månad før årsmøtedato.

Årsmøtet skal mellom anna:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Velje ordstyrar og skrivar.
 3. Velje to til å skrive under møteboka.
 4. Handsame årsmelding, budsjett og rekneskap.
 5. Velje styre med vara medlemer.
 6. Velje styreleiar for eit år om gongen.
 7. Velje styremedlemmer for eit år om gongen.
 8. Velje to revisorar for eit år om gongen.
 9. Velje tre medlemmer og ein vara medlem til valnemnda. Valet gjeld for tre år der ein går ut kvart år. Første året etter lutdraging
 10. Velje leirar i valnemnda. Medlemmar i valnemda kan ikkje attveljast.
 11. Årsmøtet skal gjere vedtak om arbeidsoppgåver for komanda år.
 12. Årsmøtet fastset medlemskontigent.

Vedtak på årsmøtet skal gjerast med vanleg fleirtal. Tillistvalde som har fungert ein eller fleire valperiodar kan seie for seg attval for like lang tid.

8. Ekstraordinert årsmøte:
Ekstraordinert årsmøte kan haldast når styret finn det ønskjeleg, eller når minst 25 % av medlemmane krev det.
På slike møte kan det berre gjerast vedtak i saker som er ført opp på saklista for møte. Den skal leggjast ved innkallinga.
Ekstraordinert årsmøte skal kunngjerast på same måte som ordinert årsmøte.

9. Endring av vedtekter:
Endring av vedtekter kan berre gjerast av årsmøtet med 2/3 fleirtal av dei frammøtte. Framlegg til endring må gå klart fram av innkallinga til årsmøte.

10. Oppløysning:
Laget kan ikkje oppløysast før det evt. blir åpna for dette i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.
Berre årsmøte kan i so tilfelle løyse opp laget. Årsmøtet avgjer kva som skal skje med eignalutane til laget.

1. Vedtatt på årsmøtet i Stordal Elveeigarlag 14. april 1998.
2. Nytt pkt. 7 vedteke på årsmøtet 20. mars 2002.
3. Vedtekt nr 3. endra på årsmøtet 24 April 2014.
4. Endring av vedtekter på omframt årsmøte 08.06.2015
Gjelder punkt 1 – 3 – 5 – 7 – 10. Endring står med fet skrift
Endringar gjort for at vedtekter skal samsvare med
Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk, ikrafttredelse 25.06.2013
5. Endring av punkt 2 og punkt 3, på årsmøte den 30.03.2017

Marknadsplassen:

Fiskekort


Dokument Annonser

Nytt

Fortløpende fangstrapport 2019 - 31.07.2019
Les meir


Aktivitetsplan for 2021 - 23.03.2021
Les meir


Sesongstart i Stordalselva, 2021. - 23.03.2021
Les meir


Fiskeregler 2021 - 18.06.2021
Les meir


Driftsplan for Stordalselva i 2021 - Løpande driftsplan framover - 23.03.2021
Les meir


No er det dagar
att til sesongstart 2016!
  Admin Stordal Elveeigarlag - 6250 Stordal Stordalsportalen.no