Stordal
  Nyheiter     Startside     Soneoversikt     Fangststatistikk     Været     Flotabell     Bildegalleri     Historie     Kontakt  

Nyheiter

Møtereferat frå årsmøtet for 2016, halde den 30.03.2017 kl. 19.00

01. Val av møteleiar
Vedtak: Møteleiar, Jarle Hove

02. Val av skrivar.
Vedtak: Skrivar, Johan Øvrebust

03. Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent

04. Godkjenning av fullmakter
Vedtak. Ingen fullmakter er framlagt for godkjenning.

05. Val av to til å signere protokoll
Vedtak: Jon Geir Selboskar og Odd Hallvard Midtbust skriver under møteprotokoll

06. Årsmelding
Leiar informerte meir utdjupande om det som står i årsmelding,
samt eindel andre saker som styret har vurdert i styremøter sidan sist årsmøte.
Vedtak: Årsmelding godkjent utan merknad.

07. Rekneskap, blir lagt fram på møtet
Vedtak: Rekneskapet er revidert og vart godkjent uten merknad
08. Endring / presisering av vedtekter punkt 2 og punkt 3
Vedtak: Styret sitt framlegg til endring av vedtekter vart samrøystes vedteke,
merknad, ordlyden bør vere på nynorsk
09. Nye medlemmar i laget som følge av den nye forskrifta om pliktig organisering
og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.
Vedtak: Dei som har fiskerett i Røelva, mellom Løset og Ekrefossen skal meldast inn som medlemmer i laget.
Årsmøtet inviterar dei aktuelle eigarane og dei som evt har fiskerett på denne strekninga til eit oppklaringsmøte saman med styret.

10. Medlemskap i Norske Lakseelver
Vedtak: Laget melder seg inn i organisasjonen Norske Lakseelvar.
Kostnaden med den årlege medlemskontingenten blir å fordele sonevis, i høve til gjennomsnittsfangst for kvar sone dei siste 3 åra.
Kostnaden for kvar sone kan det vere nærliggande å dele innbyrdes på kvar sone i høve til
storleiken på fiskeretten/skylda for kvar gard innanfor kvar sone.
Kvar sone oppnevner ein kontaktperson.
11. Budsjett for 2016
Vedtak: Styret sitt framlegg til budsjett vart samrøystes vedteke.
12. Prøveprosjekt vedr flytting av laks frå hovedelva og opp i Rø-elva.
Eit prosjekt der det er nødvendig at ein får løyve fra alle grunneigarar som blir berørt.
Forslag til vedtak:
Styret får i oppgåve å organisere dette og flytting kan forgå i perioden 26-31. august, Styret sitt forslag vart samrøystet vedteke
13. Fangstrestriksjonar. Styret sin innstilling :
Fangstrestriksjonar gjeldande for 2016 blir vidareført i 2017. Maks 4 laks pr person

Pr. veke, uavhengig av sone, Elva kan stengast for fiske ved lav vannstand.

Styret sitt forslag vart samrøystet vedteke

14. Lysåpning for vegen på ekvaforbygninga.
NVE har en klausul som viser til at det skal til en kvar tid vere lett tilgjengeleg tilkomst

for maskiner til elva, i høve flaumskader ol.

Sjølve lysåpninga, dvs fritt for skog og greiner skal vere i 4 m bredde på forbygninga.
Vi bør ta rydding av skog langs vegen på elvaforbygninga, og foreta nødvendig grusing

der det er behov for dette.

Styret har søkt om ein del midlar til opprusting av vegen på forbygninga.

Forslag til vedtak: Medlemmane rustar opp vegen til 4 m bredde i høve lysåpning,

og om vi får midler tilført, gruser opp der det er behov for det.
Kostnader til grus blir å dekke av laget om det lykkast å få tilført midler til dette

Vedtak: Årsmøtet oppmodar alle medlemmar til å rydde elvaforbygginga.

15.Val av nye tillitspersonar, medlem til landbruksrådet og ny valnemd.
Vedtak: Valget var enstemmig og i tråd med valgnemnda sin innstilling
Leiar, valgt for 1 år: Jarle Hove
Styremedlem, valgt for 2 år: Egil Henden

Styremedlem, valgt for 2 år: Johan Øvrebust

Varamedlem, valgt for 1 år. Nils T Hove

Varamedlem, valgt for 1 år. Eli Søvik
Revisorar. valgt for 1 år. Leif Kirkebø
Revisorar. valgt for 1 år. Jan Ove Øvrebust
Representant i Landbruksrådet, valgt for 1 år: Per Ivar skodjereite
Årsmøtet valgte Are Solheim til ny medlem i valgnemnda

Møtet slutt. Referatet er ei utskrift av årsmøteprotokollen.

06.04.2017
Jarle Hove
Leiar i styret.

Årsmelding for 2016.

Konstituerande styremøte.
Leiar Jarle Hove, valgt av årsmøte i 2016
Konstituert styre:
Netsleiar Egil Henden
Kasserar Per Ivar Skodjereite
Sekretær Johan Øvrebust
Styremedlem Magnar Vad
- Vi prøver å følge med på det som skjer med settefiskanlegg og søknader om utviklingskonsesjoner
for lakseoppdrett. Mykje av dette er fortsatt uavklart og vanskeleg å få konkrete opplysningar om.
- Kultiveringstiltak ved Røelvosen. Prosjektet er ferdigstillt av grunneigarane der.
- Vi har hatt ei gytefisktelling på Jøsvollsona, visuelt og med undervannskamera.
Det var observert 147 laks, med ei stipulert samla vekt på omlag 933 kg.
Det var ikkje forventa at bestandsmålet av gytefisk skulle bli dekka opp på denne sona åleine.
Men det viser seg at ei slik teljing, kombinert visuelt og med kamera var veldig effektivt.
Styret meinar at dette er vegen å gå for komande teljingar. Sjå også eiga sak på årsmøtet.
- Styret har fått gjennomført eit forsøk med flytting av laks frå hovedelva og opp i Røelva.
Dette var vellykka og styret vil at dette skal fortsettast i åra framover
- Har behandla ei sak om fangstrestriksjonar, midt i sesongen, der styret enstemmig vedtok
ei midlertidig stenging av elva med bakgrunn av lav vannstand
- Vi har foreslått ein del enkle/ mindre justeringar av vedtektene, sjå eiga sak på årsmøtet
- Vi har diskutert ei sak om åpen dag i lakseelva, alternativt ein «camp Villaks etter mal frå Norske Lakseelvar.
Dette står litt på midlar for å få gjennomført.
Leiar har fleire gongar arrangert barnas dag i elva, i privat regi. Og det er stemning for at dette blir gjennomført også i 2017.
- Leiar har søkt NVE om midlar til å gjennomføre div miljøtiltak langs elva.
Og søkjer Fylkeskommuna om midlar til undervannskamera med tilhøyrande utstyr.
- Fleire av sakene som styret har hatt oppe til behandling er av ein slik karakter at
dei kjem opp på årets årsmøte, og blir vel omtalt der.

Stordal 28.02.2017
Jarle Hove
Leiar i styret

VEDTEKTER

FOR

STORDAL ELVEEIGARLAG

1. Formål:

Stordal Elveeigarlag har til formål å arbeide for ei næringsmessig og økologisk forvalting av laks- og sjøaurefiske i Stordalselva.
Laget skal forhalde seg til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte
forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter.

2. Arbeidsområde:

Laget sitt arbeidsområde er avgrensa til den laks- og sjøaureførande delen av Stordalsvassdraget i Stordal Kommune.
Dette gjeld frå fjorden til Stavdalsfossen. I Røelva fram til Ekrefossen.

3. Medlemmar:
Alle som har fiskerett i den lakseførande delen av vassdraget er medlemmar i laget og har røysterett. Kvart medlem har 1-ei røyst per fiskerett/gards nr.
I tillegg kan kvar medlem røyste med fullmakt for 1-eit medlem for kvart gardsnr han har fiskerett på.
Medlemmar i Stordal elveeigarlag må fylje dei vedtaka som er tekne av årsmøte i laget. Det er ikkje mogleg å melde seg ut av laget anna enn ved sal av fiskeretten.
Ved eigedomsoverdraging skal nytt navn og ny adresse rapporterast til laget. Medlemskap i laget fyl gards nr. Dei som har ein fiskerett på eit gards nr. har ei røyst.
Den som har fiskerett på fleire gards nr./ soner, har eit medlemskap og ei røyst for kvart gards nr.
Grunn-kontigenten skal vere lik for kvart medlemskap.
Alle medlemmar i laget skal betale gjeldande medlemskontigent, som er vedteke på årsmøtet i Stordal Elveeigarlag

4. Ulovlege tilhøve:
Når medlemmar av laget vert kjent med ulovlege tilhøve i og kring Stordalselva og utløpet, og ein meiner dette kan skade fisket, fisken eller interessene til elveeigarane,
har ein rett og plikt til å gripe inn eller melde i frå om det til styret for laget og/eller off. ansvarleg etat instans.

5. Rekneskap og fullmakt.
Rekneskap og budsjett året skal følgje kalenderåret. Leiar og nestleiar har mynde til å gjere avtalar for laget i samsvar med styre- og årsmøtevedtak.

6. Styre.
Laget skal ha eit styre på 5 medlemmar og 2 vara medlemmar . Leiar skal veljast kvart år. Styremedlemmane skal veljast for 2 år og skiftevis slik at 2 og 3 styremedlemmar står på val etter tur.
Vara medlemmar skal veljast for 1 år. Ved lutdraging sår 2 av styremedlemmane på val første året. Styret vel sjølv nestleiar, kasserar og sekretær.
Styret er vedtaksfør når minst 3 av styremedlemmane/vara medlemmane møter, og desse 3 er samde.

7. Årsmøte:
Årsmøtet skal haldast ein gong pr. år innan 31. mars. Innkalling til årsmøtet skal vere utsendt 14 dagar før møtet.
Saker som medlemmane vil ta opp på årsmøtet må vere styret i hende minst 1-ein månad før årsmøtedato.

Årsmøtet skal mellom anna:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Velje ordstyrar og skrivar.
 3. Velje to til å skrive under møteboka.
 4. Handsame årsmelding, budsjett og rekneskap.
 5. Velje styre med vara medlemer.
 6. Velje styreleiar for eit år om gongen.
 7. Velje styremedlemmer for eit år om gongen.
 8. Velje to revisorar for eit år om gongen.
 9. Velje tre medlemmer og ein vara medlem til valnemnda. Valet gjeld for tre år der ein går ut kvart år. Første året etter lutdraging
 10. Velje leirar i valnemnda. Medlemmar i valnemda kan ikkje attveljast.
 11. Årsmøtet skal gjere vedtak om arbeidsoppgåver for komanda år.
 12. Årsmøtet fastset medlemskontigent.

Vedtak på årsmøtet skal gjerast med vanleg fleirtal. Tillistvalde som har fungert ein eller fleire valperiodar kan seie for seg attval for like lang tid.

8. Ekstraordinert årsmøte:
Ekstraordinert årsmøte kan haldast når styret finn det ønskjeleg, eller når minst 25 % av medlemmane krev det.
På slike møte kan det berre gjerast vedtak i saker som er ført opp på saklista for møte. Den skal leggjast ved innkallinga.
Ekstraordinert årsmøte skal kunngjerast på same måte som ordinert årsmøte.

9. Endring av vedtekter:
Endring av vedtekter kan berre gjerast av årsmøtet med 2/3 fleirtal av dei frammøtte. Framlegg til endring må gå klart fram av innkallinga til årsmøte.

10. Oppløysning:
Laget kan ikkje oppløysast før det evt. blir åpna for dette i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.
Berre årsmøte kan i so tilfelle løyse opp laget. Årsmøtet avgjer kva som skal skje med eignalutane til laget.

1. Vedtatt på årsmøtet i Stordal Elveeigarlag 14. april 1998.
2. Nytt pkt. 7 vedteke på årsmøtet 20. mars 2002.
3. Vedtekt nr 3. endra på årsmøtet 24 April 2014.
4. Endring av vedtekter på omframt årsmøte 08.06.2015
Gjelder punkt 1 – 3 – 5 – 7 – 10. Endring står med fet skrift
Endringar gjort for at vedtekter skal samsvare med
Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk, ikrafttredelse 25.06.2013
5. Endring av punkt 2 og punkt 3, på årsmøte den 30.03.2017

Marknadsplassen:

Fiskekort


Dokument Annonser

Nytt

Fortløpende fangstrapport - 22.10.2017
Les meir


Camp Villaks 2017 - 26.06.2017
Les meir


Sesongstart i Stordalselva, 2017 - 02.06.2017
Les meir


Nye fiskeregler - 06.05.2017
Les meir


Driftsplan for Stordalselva i 2015 - 2018 - 02.06.2017
Les meir


No er det dagar
att til sesongstart 2016!
  Admin Stordal Elveeigarlag - 6250 Stordal Stordalsportalen.no