Stordal
  Nyheiter     Startside     Soneoversikt     Fangststatistikk     Været     Flotabell     Bildegalleri     Historie     Kontakt  

Driftsplan for Stordalselva i 2015 - 2018

Driftsplan for Stordalselva f.o.m. 2015 – t.o.m. 2018.

STORDAL ELVEEIGARLAG

STORDAL 2015

Driftsplan for Stordalselva

INNHALD:

SIDE:

Målsetting med planen

Side 2

Driftsplan for Stordalselva

Side 2

Stordalsvassdraget

Side 2

Eigartilhøve og organisering

Side 2

Noverande tilstand og status for elva

Side 3

Den økonomisk situasjon for laget

Side 3

Lokale forureiningskjelder/tiltak

Side 4

Biotopiske forbetringar i Stordalsvassdraget

Side 5

Informasjon og markedsføring

Side 5

Rapportering og dokumentasjon

Side 5

Oppsummering

Side 6

Medlemsliste

Side 7-8

Driftsplan for Stordalselva

Etter lakselova er elveeigarlag med elvar som er laks og sjøaureførande pålagt å utarbeide driftsplan for vassdraget.

I 1998 utarbeidde Rådgivende Biologer A/S i Bergen ” Biologisk delplan for Stordalselva med fiskeundersøkingar.”

Arbeidet i denne driftsplanen er i stor grad basert på denne undersøkinga og dei tidlegare driftsplanane.

I driftsplanpeioden skal det vurderast å utarbeide ny biologisk delplan for Stordalselva med fiskeundersøking.

Stordalsvassdraget

Nedslagsfeltet til Stordalsvassdraget er fjellområda mellom Norddalsfjorden og Romsdalsfjorden. Vassdraget munnar ut i Storfjorden på Hove i Stordal. Nedbørsfeltet er 203 kvadratkm. og det strekkjer seg frå sjøen og opp til 1531 moh. Middelvassføringa er på 12m3/sek. Den laks og sjøaureførande delen av vassdraget, Stordalselva, er om lag 8,5 km. frå Stavåfossen og til sjøen. Ei mindre sidegrein, Røelva, er laks og sjøaureførande frå samløpet med Stordalselva og til Ekrefossen. Vanlegvis er det mindre kvanta fisk i denne elva enn i hovedvassdraget. Den er likevel svært viktig mellom anna fordi der er gode gyte og oppvekstforhold. Samla laks og sjøaureførande elvestrekning er ca 13 km. Det produktive elvearealet er på ca 150 000 kvadratmeter inkludert sideelvane.

Eigartilhøve og organisering

65 eigedomar med til saman 61 eigarar er med i Stordal Elveeigarlag pr. dato.

Det er den enkelte grunneigar som har fiskerett på sin eigedom/gardsbruk.

På dei aller fleste soner er det ei fordeling av fiskeretten mellom dei forskjellige

bruksnummera under eit gardsnummer.

Dei 14 sonene som elva er inndelt er som fylgjer: Hove - Vinje – Busengdal – Kirkebø - Kvammen – Midtbust – Øvrebust – Holt – Storheim – Mo – Jøsvoll – Stavdal – Vad og Løset.

Laget er organisert i eit Styre på 5 personar som er bundne av vedtekter som er godkjende av årsmøte i laget. Leiaren og Styret står for den daglege drifta.

Styret bør ha ei samansetting av fiskerettshavarar som er geografisk fordelt langsetter dalen.

Stordal Elveeigarlag skal avhalde årsmøte etter egne vedtekter en gang pr. år.

Og styret avholder styremøter etter nødvendig behov

Side 3

Noverande status og tilstand i elva

Stordal Elveeigarlag vart formelt skipa 5/7 1964, men lenge før den tid var grunneigarar og andre eldsjeler i aktivitet med kultiveringsarbeid. Desse personane fekk også bygd klekkeri og kummar for stamlaks på Øvrebust. Ifrå 1920 åra vart det sett ut yngel i bekkar og elvar. Mange grunneigarar gjorde ein stor innsats for laksestamma i Stordalselva. Den siste utsettinga av yngel var truleg på byrjinga av 80 talet. Nesten all utsett fisk var basert på stamfisk frå Stordalselva. Den vart fanga både i elva, og i osen med kastenot. Sidan den gongen har elva vore sjølvkultiverande..

Laget har ikkje noko med sal av fiskekort eller bortleige av fiske å gjere. Dette har vore, og er ei sak mellom den enkelte grunneigar og den som vil leige fiske.

I dei fleste sonene kan det fiskast med frå 2 til 4 stenger samtidig. Dette er det reglar innanfor kvar enkelt sone. Elva er nattfreda frå 00 – 04 kvar natt alle dagar i veka.

Unntatt på sone – Moe. Der har dei heller freding heile søndag. Fisketida siste åra har vore frå 15. juni – 31.august. Mengda av gytelaks har vore variabel, vi har ikkje hatt noko grundig gytefisk teljing siste åra. Det skal utførast årleg gytefisk teljing. Dette har nok ein samanheng med lita vassføring i store delar av august. Så lenge vi ikkje driv noko form for kultivering, er vi på dette feltet prisgitt naturens luner.

I følge Norsk Institutt For Naturforskning – NINA, har Stordalselva et gytebestandsmål på 201 holaks pr. år, for å oppretthalde ein berekraftig gytebestand.

Dette tilseier at vi må ha minst dette antall holaks som gyter kvart år for å oppretthalde ein ”normalbestand”. Tallet er berekna uten å ta spesiell høgde for hendelser som har negative innvirkningar på; Produksjonen av lakseyngel i elva og farane yngelen møter på vei ut til beiteområdet i havet.

Det blir viktig i komande år å ha ei trygg oversikt på gytebestanden.

Vi vil seinare i planen vise ein oversikt over fangststatistikken for dei einskilde sonene for dei 3 siste åra. Vi har tilgjengeleg statistikk frå 1996 - 2014.

I Røelva har fangsten vore svært dårlig sidan 2001, elles i vassdraget syns tilstanden i elva å vere god.

Den økonomisk situasjon for laget

Laget har pr. dato små økonomiske midlar til rådvelde. Laget disponerer ikkje soner, eller deler av soner til sal av fiskekort slik enkelte andre lag gjer . Vi er derfor avhengig av at medlemane betalar medlemskontigent.

Laget må naturlegvis ha nok midlar til den daglege drifta, og vi tar sikte på å krevje inn årleg medlemskontigent. Med innkreving av 2 år i slengen, anna kvart år.

Miljøet langs vassdraget

Mange stader er det tidlegare utført eit til dels stort arbeid med opprydding. Elveforbygninga er stelt i stand som tursti på den nederste halvdelen av elva og er eit mykje brukt område for turgåarar, i tillegg til dei som fiskar laks. Enkelte stader er det grodd att med skog, noko som gjer forholda for fiskarane vanskelege.

Vi oppfordrar alle heimelshavarar til å halde orden langs vassdraget. Laksefiskarar er ute etter ei samla oppleving rundt det å fiske etter laks, og då er også tilstanden langs elva ofte avgjerande om dei vil leige elv her eller andre stader.

Side 4.

Vi vil oppmode alle som ferdast langs og i vassdraget til å ikkje legge at søppel langs elva, i gapahuker og liknande. Elveegarar bør heller ikkje sette ut søppeldunkar da det viser dei dette gjer vondt verre.

Laget er av den oppfatning at ein bør ha dialog med offentlege myndigheiter dersom det skal gjennomførast tiltak i og langs elva.

Grensene mellom dei einskilde sonene er blitt bedre merka dei seinare åra, men det er fortsatt rom for endå betre merking, enkelte stader. På mange soner er der anlagt rasteplassar med enkle fiskebuer for å gjere forholda for fiskarane trivelege.

Ofte skal det ikkje så mykje til før det vert meir attraktivt å leige fiske i Stordalselva. I neste runde kan dette føre til auka etterspørsel etter fiske, og dermed større inntekter til rettshavarane.

Lokale forureiningskjelder/tiltak

Hove: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Vinje: Samlekanal som kjem frå industriområdet renn ut i elva på Vinje. Bør takast vassprøve for å kartleggje evt. forureining. Minimal fare for avsig frå landbruksrelatert verksemd. Usikkert om det er avsig til grunnen frå søppelplassen på Vinjesanden.

Busengdal: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Kirkebø: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Kvammen: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Midtbust: Rørgate fører ut i elva frå oppdyrka landbruksareal. Usikkert om det er forureinande avsig. Lita vassføring. Bør takast vassprøver.

Øvrebust: Rørgater frå oppdyrka landbruksareal fører ut i elva på to stader. Ei lita elv, ”Rikjenda”, fører ut i hovedvassdraget. Frå gammalt av var dette ei god gyteelv for sjøaure, men er også lakseførande. Usikkert om det er forureining i denne elva. ”Korsen”, ein liten sidebekk er også frå gammalt av ein god gytebekk for sjøauren. Det bør takast vassprøver for å fastslå om det er forureiningsfare både i Rikjenda og Korsen. Likeins frå dei to rørutløpa.

Holt: Ingen spesielle forureiningskjelder.

Storheim: Usikkert om det kan vere forureinande avsig frå utløpet av Djuphølen. Bør takast vassprøver. To mindre bekkar, Harpebergløken og Langhesløken er truleg gode gyteplassar for sjøaure. Desse bør undersøkast nærare for å kartleggje mulige forbetringar i tilhøva for gyting. Slike bekkar er også gode oppvekststader for yngel.

Moe: Ingen spesielle forureiningskjelder. Ein mellomstor bekk, Moløken, er truleg ein god gyteplass for sjøaure og oppvekstplass for yngel. Det bør opprenskast i utløpet av bekken for å forbetre forholda for oppvandring av fisk. Bør takast vassprøver.

Jøsvoll: Usikkert om det er forureinande avsig til ein liten bekk med utløp til elva. Bør takast vassprøver.

Stavdal: Ingen spesielle forureiningskjelder. Ei større sideelv, Stavåa, er truleg både laks og sjøaureførande ei kort strekning.

Vad: Ingen spesielle forureiningskjelder, men med fall til elva frå begge sider kan det vere fare for avsig frå spreiing av husdyrgjødsel.

Løset: Mykje av same forholda som på Vadsona.

Seljebotsbrua: Utløp frå kommunalt renseanlegg, bør takast vassprøver.

Side 5.

Biotopiske forbetringar i Stordalsvassdraget

Dersom vassprøver viser at det må setjast inn tiltak mot forureining, vil desse tiltaka i seg sjølv gje biotopiske forbetringar. I tillegg vil fysiske inngrep nokre stader gje betre forhold for gyting og oppvekst av yngel.

I ei ny biologisk vurdering vil det kome fram kva tiltak som må iverksettast.

Informasjon.

Stordal Elveeigarlag vil forsette med å halde heimesida oppdatert som ligg under Stordalsportalen. Dette er og har vore eit godt verktøy for laget.

Markedsføring.

Det viser seg at desse opplysningane, tilgjengeleg på internett, aukar fiskeinteressa og økonomien til dei som leiger ut på desse sonene.

Rapportering/ Dokumentasjon.

Korrekt fangsrapportering vil framleis vere naudsynt. Alle soner skal helde fram med rapporteringsbok på kvar sone. Boka må vere tilgjengeleg slik at alle som fiskar skal rapportere inn all fangst dag for dag. Boka må også vere tilgjengelig for andre enn fiskarar. Dette for å innhente fangstdata for innføring og oppdatering av internettsida til laget samt innsending til fylkesmannen ved sessong slutt. Grunneigarane og styret vil da ha muligheit til å sjå til at fangstrestreksjonane vert overhaldne.

Korrekt fangstrapportering kan gi indikasjon på om vi har nådd gytebestandsmålet

URL adr på web sida vår er: www.laksefiske.stordal.no

Internettsida er å finne på denne sida under stordalsportalen

Side 6

Oppsummering:

Vi har eit vassdrag som inntil no har vore lukkeleg forskåna for sjukdom.

Mange elvar, spesielt i Romsdal og på Nordmøre har fått ”Gyro” med dei enorme konsekvensane dette dreg med seg.

Det er svært viktig at det vert sett i verk tiltak for å hindre denne farlege sjukdomen i å spreie seg til vårt vassdrag. For eksempel desinfeksjon for fiskeutstyr og kajakk/elvepadling.

Stordalselva er blant dei beste av Sunnmørselvane når det gjeld fangst. Dette viser at også elvar som ikkje blir kunstig kultivert kan greie seg godt. Det er likevel naturleg å tru at kunstig kultivering fører til ein jamnare reproduksjon, og også jamnare fangstar. Vi må arbeide fram mot å få ei fast ordning med gytefiskteljing kvar haust.

Driftsplanen skal oppdaterast fortløpande og endrast ved behov.

Oppdatert mars 2015

Nr

Sone

Gnr og

Bnr.

Medlem

Adresse

Postnr. og

Poststad.

Telefon

01

Hove

127/1

Jarle Hove

Hove

6250 Stordal

91114415

02

Hove

127/3

Bente/Jon G. Selboskar

Midtbust

6250 Stordal

70278346

03

Hove

127/4

Nils Tomas Hove

Hove

6250 Stordal

70278006

04

Hove

127/5

Mariann Vidhammer

Hove

6250 Stordal

 

05

Hove

127/6

Kristin Øie

Hove

6250 Stordal

 

06

Hove

127/7

Knut Hove

Hove

6250 Stordal

70278159

             

07

Vinje

128/1

Leif Rune Vinje

Vinje

6250 Stordal

70278104

08

Vinje

128/2

Vibeke og Runar Helland

Vinje

6250 Stordal

70278499

09

Vinje

128/3

Kjell Mulelid

Vinje

6250 Stordal

70278189

01

Vinje

128/5

Jarle Hove

Hove

6250 Stordal

70278289

11

Vinje

128/6

Per Arne Søvik

Vinje

6250 Stordal

70278257

12

Vinje

128/7

Sigrun Hove

Vinje

6250 Stordal

70278093

13

Vinje

128/8

Ruth Janne Vinje

Vinje

6250 Stordal

91197921

14

Vinje

128/156

Eldar Busengdal

Busengdal

6250 Stordal

70278449

             

14

Busengdal

129/1

Eldar Busengdal

Busengdal

6250 Stordal

70278449

15

Busengdal

129/2

Erling Busengdal

Busengdal

6250 Stordal

70278063

             

16

Kirkebø

130/1+2

Leif Kirkebøe

Kirkebø

6250 Stordal

70278147

17

Kirkebø

130/3

Olaus Overøye

Kirkebø

6250 Stordal

70278050

02

Kirkebø

130/4+7

Bente/Jon G. Selboskar

Midtbust

6250 Stordal

70278346

             

18

Kvammen

131/1

Odd Kvammen

Skylehammaren 2b

6013 Ålesund

70150339

19

Kvammen

131/2

Helge Tjønnøy

Smieveien 8

3470 Slemmestad

 

20

Kvammen

131/4

Eli Søvik

Kvammen

6250 Stordal

70278157

             

02

Midtbust

132/3

Bente/Jon G.Selboskar

Midtbust

6250 Stordal

70278346

21

Midtbust

132/6

Kjell Arne Midtbust

Midtbust

6250 Stordal

70278265

             

22

Øvrebust

133/1+3

Jacob Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

70278136

23

Øvrebust

133/2+13

Hans Verwer

 

6250 Stordal

 

24

Øvrebust

133/4

Petter B. Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

70278333

25

Øvrebust

133/5

Tor Midtbust

Øvrebust

6250 Stordal

70278259

26

Øvrebust

133/6

Jan Ove Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

70278469

Øvrebust

133/7+10

Jens Åge Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

28

Øvrebust

133/8

Johan B. Øvrebust

Øvrebust

6250 Stordal

02

Øvrebust

133/9

Bente og Jon Geir Selboskar

6250 Stordal

29

Øvrebust

133/11

John Hjelmset

Øvrebust

6250 Stordal

70278239

30

Øvrebust

133/12

Kari Synnøve Øvrebust

Granveien 13

6230 Sykkylven

70252701

             

31

Holt

134/1

Johan-Arnt Ludvigsen

Holt

6250 Stordal

 

32

Holt

134/2

John Helge Larsen

Vinjehjellane

6250 Stordal

70278183

33

Holt

134/3

Odd Jarle Storheim

Holt

6250 Stordal

70278207

34

Holt

134/4

Jon Knut Holtleite

Holtleite

6250 Stordal

90932821

35

Holt

134/5

Leif Øvrebust

Holtleite

6250 Stordal

70278037

             

36

Storheim

135/1

Ottar Storheim

Storheim

6250 Stordal

70278042

37

Storheim

135/2

Pål Bjørn Øvrebust

Storheim

6250 Stordal

38

Storheim

135/3

Solbjørg Knutsen

Åsegardsvegen 74

6017 Ålesund

70151972

39

Storheim

135/4

Sølvi og Odd Søvik

Storheim

6250 Stordal

 
             

40

Moe

136/1

Egil Henden

Moe

6250 Stordal

70278215

41

Moe

136/2

Tora Moe

Moe

6250 Stordal

70278194

42

Moe

136/3

Kjell Magne Mo

Grødalsvegen 34

6050Valderøy

70180746

43

Moe

136/4

Peder Vikenes

Stavdal

6250 Stordal

70278180

44

Moe

136/5

Torunn og Øyvind Tafjord

Moe

6250 Stordal

41660163

45

Moe

136/6

Reidun Hildebjørg Sæther

Stororen 3

6230 Sykkylven

70251548 950 45 928

46

Moe

136/7

Kjell Magne Moe

Moe

6250 Stordal

70278029

47

Jøsvoll

137/1

LJM I AS

Bergerveien 22

1475 Finstadjordet

951 20 208

48

Jøsvoll

137/2

Ola Jostein Jøsvoll

Jøsvoll

6250 Stordal

70278030

49

Jøsvoll

137/3

Harald Jøsvoll

Jøsvoll

6250 Stordal

70278027

             

50

Stavdal

139/1+6

Odd H. Midtbust

Hovslia

6250 Stordal

70278014

51

Stavdal

139/2

Leif Stavdal

Stavdal

6250 Stordal

70278126

52

Stavdal

139/2

Per Olav Støle

Øvste Ratvika

6015 Ålesund

70155845

53

Stavdal

139/3

Karl Joh. J. Nygård

Nedrevoll

6240 Ørskog

70270133

54

Stavdal

139/4

Knut B. Støle

Hove

6250 Stordal

91531267

43

Stavdal

139/5

Peder Vikenes

Stavdal

6250 Stordal

70278180

55

Stavdal

139/7

Ruth Marie Hole

Nakkegata

6230 Sykkylven

70251495

             

56

Vad

149/1

Magnar Vad

Vad

6250 Stordal

 

57

Vad

149/2

Leif Magne Vad

Vad

6250 Stordal

99004904

             

58

Løset

150/1

Sølvi Lill Seljebotn

Richard Eidsvigs veg 25

6006 Ålesund

94409163

59

Løset

150/2

Per Ivar Skodjereite

Løset

6250 Stordal

95178888

59

Løset

150/3

Per Ivar Skodjereite

Løset

6250 Stordal

95178888

             

STORDAL ELVEEIGARLAG.

OVERSIKT OVER VEKTTAL OG SKYLD.

G.nr. /B.nr. Medlem Vekttal Skyld i laget

127/1

Jarle Hove

100%

4,47

4,47

127/3

Bente og Jon Geir Selboskar

100%

4,54

4,54

127/4

Nils Tomas Hove

100%

4,64

4,64

127/5

Marann Vidhammer

100%

4,38

4,38

127/6

Kristin Øie

100%

4,64

4,64

127/7

Knut Hove

100%

4,64

4,64

128/1

Leif Rune Vinje

100%

1,90

1,90

128/2

Vibeke og Runar Helland

100%

0,91

0,91

128/3+155

Kjell Mulelid

100%

2,49

2,49

128/ 5

Jarle Hove

100%

3,04

3,04

128/6

Per Arne Søvik

100%

1,99

1,99

128/7

Sigrun Hove

100%

2,28

2,28

128/8

Johan Vinje

100%

0,23

0,23

128/156

Eldar Busengdal

100%

1,57

1,57

129/1

Eldar Busengdal

90%

3,11

2,80

129/2

Erling Busengdal

90%

3,11

2,80

130/1+2

Leif Kirkebø

90%

3,52

3,17

130/3

Olaus Overøye

90%

2,82

2,54

130/4+7

Bente og Jon Geir Selboskar

90%

0,70

0,63

131/1

Odd Kvammen

90%

2,00

1,80

131/2

Helge Tjønnøy

90%

3,10

2,79

131/4

Eli Søvik

90%

1,20

1,08

132/3

Bente og Jon Geir Selboskar

90%

3,36

3,02

132/6

Kjell Arne Midtbust

90%

0,31

0,28

133/1+3

Jacob Øvrebust

90%

3,70

3,33

133/2+13

Hans Verwer

90%

0,47

0,42

133/4

Petter Bjarne Øvrebust

90%

2,52

2,27

133/5

Tor Midtbust

90%

0,85

0,77

133/6

Jan Ove Øvrebust

90%

2,58

2,32

133/7+10

Jens Aage Øvrebust

90%

2,59

2,33

133/8

Johan Bernt Øvrebust

90%

2,58

2,32

133/9

Bente og Jon Geir Selboskar

90%

1,29

1,16

133/11

John Hjelmset

90%

1,27

1,14

133/12

Kari Synnøve Øvrebust

90%

2,58

2,32

134/1

Johan-Arnt Ludvigsen

80%

4,08

3,26

134/2

John Helge Larsen

80%

0,38

0,30

134/3

Odd Jarle Storheim

80%

4,46

3,57

134/4

Jon Knut Holtleite

80%

0,20

0,16

134/5

Leif Øvrebust

80%

0,12

0,10

135/1

Ottar Storheim

80%

3,74

2,99

135/2

Pål Bjørn Øvrebust

80%

3,74

2,99

135/3

Solbjørg Knutsen

80%

3,71

2,97

135/4

Sølvi og Odd Søvik

80%

3,74

2,99

136/1

Egil Henden

80%

2,11

1,69

136/2

Tora Moe

80%

4,20

3,36

136/3

Kjell Magne Mo

80%

1,78

1,42

136/4

Peder Vikenes

80%

0,50

0,40

136/5

Torunn og Øyvind Tafjord

80%

0,23

0,18

136/6

Reidun Hildebjørg Sæther

80%

1,75

1,40

136/7

Kjell Magne Moe

80%

3,30

2,64

137/1

LJM I AS

70%

3,75

2,63

137/2

Ola Jostein Jøsvoll

70%

3,75

2,63

137/3

Harald Jøsvoll

70%

3,75

2,63

139/1+6

Odd Halvard Midtbust

70%

4,32

3,02

139/2

Leif Stavdal

70%

3,64:2

1,27

139/2

Per Olav Støle

70%

 

1,27

139/3

Karl Johan J. Nygård

70%

1,23

0,86

139/4

Knut Bertil Støle

70%

0,18

0,13

139/5

Peder Vikenes

70%

2,61

1,83

139/6

Ruth Marie Hole

70%

0,47

0,33

149/1

Magnar Vad

70%

2,26

1,58

149/2

Leif Magne Vad

70%

1,30

0,91

150/1

Sølvi Lill Seljebotn

50%

3,17

1,59

150/2

Per Ivar Skodjereite

50%

2,95

1,48

150/3

Per Ivar Skodjereite

50%

3,06

1,53

Gnr.

Gardsnavn, soner

vekttal

Samla skyld

Skyld i laget

127

Hove

100%

27,31

27,31

128

Vinje

100%

14,41

14,41

129

Busengdal

90%

06,22

05,60

130

Kirkebø

90%

07,04

06,34

131

Kvammen

90%

06,30

05,67

132

Midtbust

90%

03,67

03,30

133

Øvrebust

90%

20,43

18,39

134

Holt

80%

09,24

07,39

135

Storheim

80%

14,93

11,94

136

Moe

80%

13,87

11,09

137

Jøsvoll

70%

11,25

07,88

139

Stavdal

70%

12,45

08,71

149

Vad

70%

03,56

02,49

150

Løset

50%

09,18

04,59

 

Samla skyld

   

135,11

VEDTEKTER

FOR

STORDAL ELVEEIGARLAG

1. Formål:

Stordal Elveeigarlag har til formål å arbeide for ei næringsmessig og økologisk forvalting av laks- og sjøaurefiske i Stordalselva. Laget skal forhalde seg til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter.

2. Arbeidsområde:

Laget sitt arbeidsområde er avgrensa til den laks- og sjøaureførande delen av Stordalsvassdraget i Stordal Kommune. Dette gjeld frå fjorden til Stavdalsfossen. I Røelva fram til Ekrefossen.

3. Medlemmar:
Alle som har fiskerett i den lakseførande delen av vassdraget er medlemmar i laget og har røysterett. Kvart medlem har 1-ei røyst per fiskerett/gards nr. I tillegg kan kvar medlem røyste med fullmakt for 1-eit medlem for kvart gardsnr han har fiskerett på. Medlemmar i Stordal elveeigarlag må fylje dei vedtaka som er tekne av årsmøte i laget. Det er ikkje mogleg å melde seg ut av laget anna enn ved sal av fiskeretten. Ved eigedomsoverdraging skal nytt navn og ny adresse rapporterast til laget. Medlemskap i laget fyl gards nr. Dei som har ein fiskerett på eit gards nr. har ei røyst. Den som har fiskerett på fleire gards nr./ soner, har eit medlemskap og ei røyst for kvart gards nr.
Grunn-kontigenten skal vere lik for kvart medlemskap.
Alle medlemmar i laget skal betale gjeldande medlemskontigent, som er vedteke på årsmøtet i Stordal Elveeigarlag

4. Ulovlege tilhøve:
Når medlemmar av laget vert kjent med ulovlege tilhøve i og kring Stordalselva og utløpet, og ein meiner dette kan skade fisket, fisken eller interessene til elveeigarane, har ein rett og plikt til å gripe inn eller melde i frå om det til styret for laget og/eller off. ansvarleg etat instans.

5. Rekneskap og fullmakt.
Rekneskap og budsjett året skal følgje kalenderåret. Leiar og nestleiar har mynde til å gjere avtalar for laget i samsvar med styre- og årsmøtevedtak.

6. Styre.
Laget skal ha eit styre på 5 medlemmar og 2 vara medlemmar . Leiar skal veljast kvart år. Styremedlemmane skal veljast for 2 år og skiftevis slik at 2 og 3 styremedlemmar står på val etter tur. Vara medlemmar skal veljast for 1 år. Ved lutdraging sår 2 av styremedlemmane på val første året. Styret vel sjølv nestleiar, kasserar og sekretær. Styret er vedtaksfør når minst 3 av styremedlemmane/vara medlemmane møter, og desse 3 er samde.

7. Årsmøte:
Årsmøtet skal haldast ein gong pr. år innan 31. mars. Innkalling til årsmøtet skal vere utsendt 14 dagar før møtet. Saker som medlemmane vil ta opp på årsmøtet må vere styret i hende minst 1-ein månad før årsmøtedato.

Årsmøtet skal mellom anna:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Velje ordstyrar og skrivar.
 3. Velje to til å skrive under møteboka.
 4. Handsame årsmelding, budsjett og rekneskap.
 5. Velje styre med vara medlemer.
 6. Velje styreleiar for eit år om gongen.
 7. Velje styremedlemmer for eit år om gongen.
 8. Velje to revisorar for eit år om gongen.
 9. Velje tre medlemmer og ein vara medlem til valnemnda. Valet gjeld for tre år der ein går ut kvart år. Første året etter lutdraging
 10. Velje leirar i valnemnda. Medlemmar i valnemda kan ikkje attveljast.
 11. Årsmøtet skal gjere vedtak om arbeidsoppgåver for komanda år.
 12. Årsmøtet fastset medlemskontigent.

Vedtak på årsmøtet skal gjerast med vanleg fleirtal. Tillistvalde som har fungert ein eller fleire valperiodar kan seie for seg attval for like lang tid.

8. Ekstraordinert årsmøte:
Ekstraordinert årsmøte kan haldast når styret finn det ønskjeleg, eller når minst 25 % av medlemmane krev det. På slike møte kan det berre gjerast vedtak i saker som er ført opp på saklista for møte. Den skal leggjast ved innkallinga. Ekstraordinert årsmøte skal kunngjerast på same måte som ordinert årsmøte.

9. Endring av vedtekter:
Endring av vedtekter kan berre gjerast av årsmøtet med 2/3 fleirtal av dei frammøtte. Framlegg til endring må gå klart fram av innkallinga til årsmøte.

10. Oppløysning:
Laget kan ikkje oppløysast før det evt. blir åpna for dette i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.
Berre årsmøte kan i so tilfelle løyse opp laget. Årsmøtet avgjer kva som skal skje med eignalutane til laget.

1. Vedtatt på årsmøtet i Stordal Elveeigarlag 14. april 1998.
2. Nytt pkt. 7 vedteke på årsmøtet 20. mars 2002.
3. Vedtekt nr 3. endra på årsmøtet 24 April 2014.
4. Endring av vedtekter på omframt årsmøte 08.06.2015
Gjelder punkt 1 – 3 – 5 – 7 – 10. Endring står med fet skrift
Endringar gjort for at vedtekter skal samsvare med Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk, ikrafttrdelse 25.06.2013
5. Endring av punkt 2 og punkt 3, på årsmøte den 30.03.2017

Marknadsplassen:

Fiskekort


Dokument Annonser

Nytt

Fortløpende fangstrapport 2018 - 23.08.2018
Les meir


Sesongstart i Stordalselva, 2018 - 08.06.2018
Les meir


Fiskeregler - 08.06.2018
Les meir


Driftsplan for Stordalselva i 2015 - 2018 - 02.06.2017
Les meir


No er det dagar
att til sesongstart 2016!
  Admin Stordal Elveeigarlag - 6250 Stordal Stordalsportalen.no