Stordal Landbruksråd

Adresse

v/Harald Jøsvoll
6250 Stordal

Telefon

70178026 / 91530546

Om Stordal Landbruksråd

Landbruksrådet sitt formål er å vere høyringsorgan i plansaker og andre saker som er av overordna betydning for landbruksnæringa i Stordal. Rådet skal arbeide for ei vidareutvikling av det tradisjonelle landbruket og utvikling av nye næringar tilknytt landbrukseigedomar i kommunen.
Landbruksrådet er samansett av fire representantar, ein frå kvar av desse fire laga:

Våre vedtekter er godkjent av formannskap og kommunestyre.
Medlemmar i dei tidlegare nemnde lag, utgjer 77 personar eller gardseigedommar. Dette utgjer ca. 85 % av arealet og utmarksrettigheitene i Stordal kommune på denne sida av fjorden. Stordal landbruksråd har gjennom årsmøtevedtak i kvart av laga, mandat frå desse lag/org. til bl.a. å arbeide for ei vidareutvikling av det tradisjonelle landbruket og for å utvikle nye næringar tilknyta landbrukseigedomar
Leiar i rådet er Harald Jøsvoll.

Relaterte sider

Tema  Lag og Organisasjonar
Tema  Landbruksorganisasjonar
Infoside  Stordal Elveeigarlag
Infoside  Stordal Sauealslag
Infoside  Stordal Skogeigarlag
Infoside  Stordal Bondelag

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as