Stordal Bedehus

Årsmøte for Stordal bedehus

Skrive av: Roger Lillebø
Innlagt den 16.03.2017

Årsmøtet for Stordal bedehus vart halde den 12. mars kl. 17.00. Frammøtet var relativt godt.

Årsmøtet starta med allsong og andakt over dagens tekst ved Roger Lillebø. Så vart årsmøtet konstituert. Årsmeldinga for 2016 vart lesen av formannen, og godkjend med enkelte endringar og tillegg. Så gjekk kasseraren, Ottar Røren, gjennom rekneskapen for året 201, som vart einstemmig godkjend. Anna Stemland og Anne Lise Henden Dahl stod på val. Anne Lise sa frå seg, men Anna sa seg villeg til 2 nye år i styret. Dermed fekk valet dette utfallet: Anna Stemland vart attvald, og Solgunn Seljehaug vart nytt medlem i styret. Frå før sit Ottar Røren, Gunvor Tafjord og Roger Lillebø. Varamannsvalet vart slik: 1. vara: Aud Einang Tafjord; 2. vara: Anne Lise Henden Dahl; 3. vara: Jarle Moe Tafjord. Ein av organisasjonane som står bak Stordal bedehus har for ein del år sidan med andre organisasjona. Det er Santalmisjonen, som saman med Indremisjonsselskapet danna organisasjonen Normisjon. Krinsane har endra seg til regionar hos fleire av organisasjonane. Møre og Romsdal krins av Det Norske Misjonsselskap har blitt til Region Møre av NMS, Santalmisjonen har blitt til Region Møre av Normisjon, og Sunnmøre og Romsdal krins av NLM har blitt til Region Nordvest av Norsk Luthersk Misjonssamband. Dei paragrafane som har nemnt desse organisasjonane med dei gamle namna deira, vart under årsmøtet oppdaterte med nye organisasjons- og regionsnamn, så no samsvarar lovteksten med dei nye namna. Under kaffien vart det samtala om arbeidet, noko som er nedfelt i møteprotokollen. Årsmøtet vart avslutta med songen "Skrive deg, Jesus, på mitt hjerte".

Skriv ut innhald Skriv ut
STØTTESPELARAR

Annonseplass?