Landbruk

Jordbruket står sterkt i Stordal med hovudvekt på mjølkeproduksjon, men også med eit ikkje ubetydeleg innslag av småfe. Etter måten store beiteområde gir i det heile gode vilkår for husdyrhald.

ER LANDBRUKET I STORDAL VIKTIGARE ENN DU TRUR.
Kan du tenkje deg korleis det ville vere å kome til Stordal landevegen eller frå sjøen utan dei grøne lungene med landbruk?

VI FÅR NORGE TIL Å GRO,
men samstundes er landbruket den einaste aktøren som hindrar at Norge gror att.
Landbruket sørger for trygg matproduksjon og gode opplevelsar for befolkningen over heile landet - gjennom bevisst utnytting av naturressursane, i tråd med naturgjevne og etiske føresetnadar.
Ved hjelp av eigen næringsutvikling og aktivt samspel med andre næringar bidreg landbruket til å sikre buseting og sysselsetting i distrikta.

BØNDENE KAN LOVE DEG AT VI VIL:
- Gje gode og mangfaldige matopplevingar.
- Skape grobotn for levedyktige lokalsamfunn
- Gjere landet vakkert
- Kontinuerlig fornye verdiskapinga frå garden.

BØNDENE I STORDAL PRODUSERER MAT NOK TIL HEILE BEFOLKINGA I KOMMUNEN.
Kvar bonde skapar 1 til 2 arbeidsplassar i tilstøytande og andre næringar.
I 2004 var det 30 gardsbruk i drift i Stordal kommune, og eit gjennomsnittareal på 139 dekar.
Det er stor verdiskaping i Stordals landbruket med utgangspunkt i råvarer.
11 mjelkebruk produserte 931.000 liter mjelk.
Dette tilsvarar årsforbruket av drikkevarer, ost og andre meieriprodukt til vel 3.100 personar.

Det vart produsert 66.000 kg kjøtt i Stordal.
Dette tilsvarar årsforbruket av kjøtt til heile 1.100 personar, det er fleire enn her er innbyggarar i kommuna vår.

Jordbær levert frå Stordal til grossist var i 2004 heile 19.800 kg.
Et kvar Stordaling meir enn 19 kg. kvar?
Det var produsert om lag 12.600 kg kålrot for salg.

Omsettingsverdien av dei tradisjonelle jordbruksprodukta i Stordal er om lag 8 mill.

Synes du at dei grøne areala i landskapet er vakkert?
Det vert dyrka og holdt i hevd vel 4.000 dekar jordbruksareal i Stordal.
Landbruket disponerar på denne måten over 16 % av kommuna sitt landareal (dyrkamarka) til produksjonsareal, og er ein betydeleg verdiskapar i form av mat, tømmer, kulturlandskap og rekreasjon.

Vidare er det om lag 37.000 dekar produktivt skogbruksareal. Her vert det produsert tømmer til trelast, papir og ved. I tillegg er skogen rekreasjonsområde for befolkningen i Stordal og levestad for eit stort antal viltartar, som overvintrar i Stordal-skogane.
Fleire gardbrukarar i kommunen har satsa på vidareforedling og salg av gardsmat.
Og i Stordal er der også fleire bedrifter og maskinfirma innan landbruket.
I tillegg til tradisjonelt jordbruk har landbruket fleire bein å stå på i Stordal.
Tilleggsnæringar som er knytt opp til ressursane på landbrukseigedomane og den gryande interessa for utmarksnæring, er aukande.
Laksefiske/lakseturisme aukar sterkt. Hjortejakt og småviltjakt har ei klar auke i antall personar som utøvar denne form for rekreasjon. Dette er med og støttar inntektgrunnlaget for landbruket i Stordal.
Overnatting og servise knytta til utmarksnæringar er også sterkt veksande.
Berekna/stipulert omsetning av jakt og fiske ligg på om lag Kr. 600.000.-. Her er ikkje kjøttverdien medrekna. Overnatting, mat og servise relatert til omsetning av jakt og fiske er om lag på Kr. 200-250.000.-. Utmarksnæringa venter ei rimeleg stor vekst dei neste åra.

Det er få som driver skogbruk på heiltid, men mange på deltid.
Uttak av tømmer, produksjon av ved for salg utgjer hovedtyngda av arbeidstimane i skogbruket. Det er liten nyplanting av gran, med bakgrunn i den store hjortestammen.
Her er 2 store juletreplantasjer på tilsaman om lag 110 da. og til no er det utplanta ca. 60.000 gran. I hovudsak forskjellige edelgran, men også ein god del vanlig gran.

Mange hyttefelt er planlagt og delvis under utbygging. Salget av tomter er aukande i heile kommuna.

Dei forskjellige nærings/grunneigar organisasjonane har gått saman og danna eit samarbeidsorgan; Stordal Landbruksråd. Dette rådet består av leiarane for 5 org.
Landbruksrådet sitt formål er å vere høyringsorgan i plansaker og andre saker som er av overordna betydning for landbruksnæringa i Stordal. Rådet skal arbeide for ei vidareutvikling av det tradisjonelle landbruket og utvikling av nye næringar tilknytt landbrukseigedomar i kommunen.

Det er mange nye tilleggsnæringar relatert til landbruket i Stordal.
Gardsmat, lefseproduksjon, Tradisjonsmat og matservering, naturbasert reiseliv med overnatting. Hage/anleggs gartnar, sal av ved, sal av emner til tredreiing/suvenirer.Dokument Mjølkeproduksjon
Dokument Husdyrhald
Dokument Grønsaker
Dokument Frukt og bær
Dokument Ved
Dokument Fiske
Dokument Jakt
Dokument Hus- og hytteutleige
Dokument Hyttetomter
Dokument Produksjon
Infoside  Dyrkorn, Frode
Infoside  Hove, Nils T.
Infoside  Hove, Jarle
Infoside  Vinje Felles Utmarkslag
Infoside  Hove, Torbjørn
Infoside  Selboskar, Jon Geir
Infoside  Tjønnøy, Kjell
Infoside  Søvik, Kjell
Infoside  Øvrebust, Johan B.
Infoside  Øvrebust, Jakob
Infoside  Øvrebust, Petter Bjarne
Infoside  Øvrebust, Jens Åge
Infoside  Ludviksen, Kirsten og Arnt
Infoside  Øvrebust Sag
Infoside  Storheim, Odd Jarle
Infoside  Øvrebust, Ole Magnar
Infoside  Moe Sandtak
Infoside  Moe Grunneigarlag
Infoside  Vad, Oddmund
Infoside  Løset, Karl
Infoside  Moe, Per Ivar
Infoside  Jøsvoll, Harald
Infoside  Midtbust, Odd Halvard
Infoside  Stavdal, Leif
Infoside  Stavdal Grunneigarlag
Infoside  Vikenes, Peder og Kristin
Infoside  Felles jaktstyre for Langseterområdet
Infoside  Vad, Magnar
Infoside  Almås, Kristian
Infoside  Dyrkorn, Børre
Infoside  Overøye, Alf
Infoside  Nakken Stig

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as