Støttespelarar og sponsorar

Nedanståande har på forskjellig vis støtta Stordal Turlag direkte ved eige arbeid eller pengemidler.

Utarbeiding av database over medlemer
John Kåre Hove og Lars Jacob Hove har gratis utarbeidd ein database over medlemene i Stordal Turlag. Denne databasen held oversikt over medlemene, oversikt over namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, betaling av kontingent osv. Ruth Janne Vinje fører disse oversiktene og held dataene à jour.

Utvida Infoside og Heimeside under Stordalsportalen
Hove Vision har dekt kostnadene med å utarbeide disse sidene som du finn under Stordalsportalen.

Støtte til innkjøp av eit GPS-apparat
Det er søkt Stordal kommune om å dekke kostnadene med innkjøp av eit GPS-apparat. Vi vonar at søknaden blir imøtekomen.

Arbeidet i arbeidsutvala
Sjå under hovedmenyen "Om Stordal Turlag"og herunder "Arbeidsutval". Medlemene i desse arbeidsutvala arbeider gratis for Stordal Turlag. Dei er ein svært viktig ressurs for den daglege drifta og aktivitetane i turlaget.

Stordal Turlag er svært takksam for alt ovanfor støttearbeid.

Direkte Pengegåver
Hittil har disse gitt direkte pengegåver til Stordal Turlag:
- Westre Eiendomsselskap Kr. 5.000.-
Nye bidragsytarar vil bli føyd til her etter kvart

Vil du som les dette gi ei pengegåve til drifta og utviklinga av Stordal Turlag, så er Stordal Turlag sin konto: 3910.30.44999.
Samstundes som pengane blir sendt, gi ei melding til styret ved:
Formann Stig Falling
Stordal Turlag
PB. 135
6259 Stordal

Vi seier også her på førehand takk.-- Printa ut frå Stordal Turlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2023 eZ systems as