Om turregistrering

Eit hovedformål for Stordal Turlag
Under formålsparagrafen for med Stordal Turlag står som eit viktig punkt:
VERE AKTIVT I Å KARTLEGGE OG BESKRIVE FJELLTURAR MED ULIKE VANSKEGRADER I STORDALSFJELLA OG MOT GRANNEBYGDENE.
Dette er også poengtert under menyvalet "Bakgrunn", sjå under hovedmenyen "Om Stordal Turlag".
Skipinga av Stordal Turlag er ei erkjenning av behovet for å få til meir organiserte tiltak kring det å kartlegge, beskrive og gjere kjent det utruleg flotte turterrenget som vi har over heile kommunen og inn over mot våre grannebygder.

Stor oppgåve – mange må delta
Dette er ei svært stor oppgåve om ein skal gjere dette skikkeleg. Det inneber mykje arbeid knytt til å rydde og merke alle stier og råser i terrenget, registrere alle disse ved hjelp av GPS – apparat, tegne registreringane inn på digitale kart, produsere og distribuere slike kart, legge dette inn på Internett, merke og skilte alle turane ute i terrenget. I tillegg til dette sette opp informasjonstavler ved dei mange inngangsområda til fjellheimen.

Arbeidet alt i gang
Bygdeutviklingsprosjektet Øvre Stordal og Stordal Sogelag har kome eit godt stykke på veg m.h.t. dette arbeidet.

Foreløpig kartregistrering
Det er ved hjelp av mange personer både innanbygds og frå våre nabobygder laga eit foreløpig oversiktskart over eit stort antal turar – både fjelltoppturar, turar i lavlandet og mellom Stordal og nabobygder. Dette oversiktskartet skal no i 2007 brukast til å få til ei systematisk registrering av så mange av disse turane som er mogeleg ved hjelp av GPS – apparat.

Invitasjon til samarbeid
For å få dette til, vonar ein på stor oppslutnad frå ei rad medlemer frå organisasjoner så som:
- Landbruksorganisasjonane
- Grunneigarorganisasjonane
- Jaktlaga
- Idrettsorganisasjonane
- Kulturelle organisasjonar
- Friluftsorganisassjonane
- Ungdomsorganisasjonane
- Grendelaga og Velforeningane
- Skulane
- og andre
Det er dei aktive, frilufts-og turengasjerte medlemene i disse organisasjoner vi ønsker å få kontakt med. Alle som vil gå på tur – kortere eller lengre!

Felles oppgåve for 2007
- Rydde og foreløpig merke eit stort antal stier og råser
- Gå opp så mange av disse som mogeleg med GPS – apparat
- Tegne registreringane frå GPS – apparata inn på digitale kart

Hardware og Software som finst
- Til sesongen 2007 vil det i Stordal truleg finnast minst 4 GPS – apparat
- Det er etablert samarbeid med alle nabobygdene i kommunene Stranda, Norddal, Rauma, Vestnes og Ørskog. Disse har truleg minst 12 – 14 GPS – apparat tilsaman. Dei har også sagt at dei gjerne vil samarbeide med Stordal om slike registreringar.
- Stordal Sogelag har digitale kart over heile området som det er snakk om og kan overføre GPS – registreringane til disse karta.

Meld frå om di interesse for å delta
Stordal Sogelag er hovedansvarleg for det totale opplegget for kartarbeidet og GPS – registreringane.
Stordal Turlag og Tur og Trimgruppa ( Allidrettsgruppa i SIL ) vil også engasjere seg sterkt i dette arbeidet ut gjennom året 2007. Til deg som vil vere med på dette interessante og viktige arbeidet, meld frå til nokon i styra til disse laga.-- Printa ut frå Stordal Turlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as