Stordalsportalen.no / Tema / Kva skjer / Prosjekt / Fjord Fjell Friluftsparken i Møre og Romsdal
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
14. juli 2024 15:13:25
Namnedag:
Solfrid - Solrun
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Fjord Fjell Friluftsparken i Møre og Romsdal


Innlagt den 08.11.2005

Fjord - Fjell - Friluftsparken I MRF er en direkte - men noe annet vinklet - fortsettelse av Den Store Hesteferda 2004. Dette prosjektet baserer seg på dei same grunnleggande hensikter / intensjoner og målsettinger som både Bygdeutviklingsprosjektet Øvre Stordal og Hesteferdprosjektet.

Prosjekt
FJORD - FJELL - FRILUFTSPARKEN I MØRE OG ROMSDAL
REPRESENTANT FOR INITIATIVTAKERNE TIL PROSJEKTET: FJORD - FJELL - FRILUFTSPARKEN i
Møre og Romsdal Fylke er Einar J. Hove som er styreleiar i Stordal Sogelag

BAKGRUNN FOR DETTE PROSJEKTET

Bygdeutviklingsprosjektet Øvre Stordal er et prosjekt i / samarbeid med Stordal Sogelag som begge har samme intensjonene som no dette Regionale prosjektet FFF i MRF. Intersogelagssamarbeidet som skapte Den Store Hesteferda 2004 og NRK-filmen Vegen mot Romsdals Marked skulle synleggjere mykje av historiske og kulturelle verdier som ligg i utkantane av bygdene våre. Hesteferdene gjekk frå Nordfjord tvers gjennom heile Sunnmøre til den store Marknadsplassen på Devold ovanfor Åndalsnes.
Disse hesteferdene og marknadsplassen på Devold gjekk fram til 1819. Hesteferdene og NRK-filmen dokumenterte ei mengd historiske og kulturelle verdier.
Den Store Hesteferda 2004 var eit gigantisk DUGNADSPRO-SJEKT. Det er registrert 470 deltakarar, lavt kalkulert til en verdi av 1 mill. kroner.
MERK. FFF - i MRF er den aller nærmeste nabo til VERDSARVSTATUSEN til Geirangerområdet.
Dette gir utrulege nye perspektiver for FFF i MRF. Den er også ei viktig miljømessig "avlastning" av dette området.

KVAR LIGG FJORD - FJELL - FRILUFTSPARKEN I MØRE OG ROMSDAL

FFF i MRF ligg i utkantområdet for bygdene Stordal, Liabygda, Norddal, Innfjorden, Måndalen,Vågstranda, Daugstad, Tresfjord, Vaksvika, Viset og Dyrkorn. Den er med andre ord det felles fjellområdet for alle disse bygdelaga.
Fjord - Fjell - Friluftsparken I MRF er en direkte - men noe annet vinklet - fortsettelse av Den Store Hesteferda 2004. Dette prosjektet baserer seg på dei same grunnleggande hensikter / intensjoner og målsettinger som både Bygdeutviklingsprosjektet Øvre Stordal og Hesteferdprosjektet og får på den måten en "flying start". Ein kan godt beskrive FFF - i MRF som 8 - 12 bygdeutviklingsprosjekter med ei felles overbygning.

HOVEDHENSIKTER / MÅLSETTINGER.
Prosjektet vil rydde alle gamle stier og ferdselsårer frå gamal tid i heile området, gjere all slags kulturhistorie og gamle tradisjoner kjent og gjere dette tilgjengelig fysisk i terrenget og via skriven dokumentasjon, legge dette inn i ein avansert database knytt opp til digitale kart og dette vil bli tilgjengeleg over Internett. Prosjektet vil merke stier, gamle råser og kulturminner med skilt, informasjonstavler, spesialkart og trekke unge og eldre ut i terrenget og skape turer med oppleving og læring.
Prosjektet som sådan er ikkje kommersielt, men vil legge grunn-laget for nye arbeidsplasser og næringsvirksomheit i utkantane / utmarka og tilrettelegge for "kvalitetsturisme". Prosjektet fell inn under begrepet "Geoturisme". Prosjektet vil få stor betydning på lengre sikt i alle lokalsamfunn, men også både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det kan betegnes som et PILOTPROSJEKT.

KVEN ØNSKER VI SKAL DELTA I PROSJEKTET.

Det som er siktemålet i starten, er å få med LOKALBEFOLKNINGA I KVAR GREND OG BYGDELAG som ligg opp til FFF. Det er her tale om 18 grender / bygdelag som er geografisk definert. Det viktigaste er å få med personer som har kunnskap om si lokale grend; historie, kultur, tradisjon, matkultur osv og med kjennskap til verdier som no er i ferd med å gå tapt for alltid. Disse er som regel dei som er villig til å delta i heilt nødvendige dugnadsaktiviteter både i fysisk arbeid, nedtegninger, registreringer og annen dokumentasjon.

KVEN ER MED I PROSJEKTET SÅ LANGT.

Mange bygdelag / grender er det etablert grupper av personer som har slik kunnskap og innsikt som framanfor er nemnt. Det er sett i gang registrering av gamle stier og vegar lokalt og disse blir tegna inn på detaljerte kart. Rydningsarbeidet er alt i gang mange stader. Arbeidet for FFF har i fleire bygdelag vore i gang på mange måtar og områder i snart 4 - 5 månader. Prosjektet er allereie forankra og positivt engasjement, dugnadsånd har vist seg mange stader. Starten av dette prosjektet MÅ BYGGAST OPP NEDANFRÅ OG OPP!!

KVA MEINER VI MED "SENTRAL STYRING"

Den sentrale styringa skal stå for nødvendig koordinering, informasjon, motivasjon og felles tilrettelegging, oppmuntre og moti-vere til breiast muleg deltaking på dei lokale plana. Vidare stå for skriving av informasjons- og oppdateringshefter, bearbeide ensartetheit m.h.t. skilting, informasjonstavler, kartoversikter osv. Sammenkalle til større og mindre informasjonsmøter.

Saman med sentrale personer i dei enkelte bygdelaga sette opp konkrete arbeidsmål. Vere inspirator og servere dugnadsmat.Ta seg av alt avansert datateknisk arbeid, utvikle dei database- og digitale kartverksystema, legge inn data og stå for presentasjonsopplegget på Internett. Arbeidet med det datatekniske opplegget er alt i gang. Det er allereie engasjert høgkompetente datafolk som er komne langt i data-messige kravsspesifikasjoner.

Skaffe pengemidler til tiltak og aktiviteter som ikkje kan finansierast gjennom dugnad.

INNLEIANDE PROSJEKTBESKRIVELSE

Tidleg i januar i år blei det laga nokre innleiande prosjekt-beskrivelser. To sider om Felles Regionalt Utviklingsprosjekt. Dette plasserer prosjektet som utkantane av 6 kommuner og navngir disse utkantane. To sider som beskriv konseptet Tur med oppleving og læring. Dette blei distribuert i mange eksemplar til alle lokale grender / bygdelag som basisinformasjon og er også i dag gjeldende som prosjektbeskrivelser fram til et orienterende nivå.

ARBEIDET I STORDAL SOGELAG

Bygdeutviklingsprosjektet Øvre Stordal og arbeidet i Stordal Sogelag er gode eksempler på praktisk utført arbeide som ligg innanfor Prosjektbeskrivelsen av FFF - prosjektet. Slikt arbeid skal utførast i prosjektet FFF i MRF. Dokumentasjon og skriving om STØLANE I STORDAL var eit prosjekt som heile bygda i Stordal deltok i.

Rydding av Fokhaugtuftene. To skuleklasser ved Stordal Skule deltok ein heil dag i rydding av disse kulturminna og mange vaksne har arbeidd mange dugnadstimer her.

TROLLKYRKJEGARDSDAGEN 26.8.05

Ca 200 elevar og 20 lærarar frå alle omliggende bygder (altså frå FFF - parkområdet ) deltok i turarrangementet inn til Trollkyrkje-garden og fekk her delta i et UTESKULEARRANGEMENT.

STORDAL SOGELAG HAR BEVIRKA AT TROLLKYRKJE-GARDEN SKAL VITENSKAPELEG UNDERSØKAST

Arkeologer, geologer, biologer og andre foretok vitenskaplege undersøkelser av Trollkyrkjegarden den 21.-22.-23.9.05

LANGSÆTERDAGANE SOM LEDD I UTVIKLINGA AV FFF I MRF
Store kulturhistoriske arrangement blei avvikla på Langsæterdagane 26.-27.-28.8.05.

Her eit bilde frå Kvitlanedagen
27. august 2005.

INTRODUKSJONSHEFTET FJORD-FJELL-FRILUFTS-PARKEN I MRF OG HEFTET: Til alle medarbeidarar.

Det eine heftet gir ei viss oppsummering av prosjektet og er blitt distribuert målretta i ca 300 eksemplar. Det andre er eit konkret arbeidsbeskrivande hefte.

Besøk i Stordal av leiar og redaktør i KULTURARVEN i slutten av september i år. Frå dette besøket vil der kome ein artikkel i KULTURARVENs novemberutgåve 2005 som vil skrive bl.a. om FFF-parken i MRF, og denne utgåva vil bli distribuert til alle husstander i FFF-parkens omliggende kommuner: Stordal, Stranda, Norddal, Rauma, Vestnes og Ørskog.

7000 eksemplar til alle disse husstandane blir distribuert.

VEKTLEGGENDE FAKTORER VED PROSJEKTET FFF I MRF

Vi legg spesielt vekt på disse faktorene:

Nærlokal forankring
Den lokale befolkninga må engasjerast i stor grad. Her er genuint interesserte enkeltpersoner svært viktig. Lokalkunnskap er heilt avgjerande og det vil bli lagt stor vekt på motivering av enkelt-
personer. Dette er også tidkrevende, men heilt nødvendig. Pro-sjektleiar vil personleg ta denne sentralt viktige oppgåva

Dugnad
Stor dugnadsånd må etablerast. Utan stor dugnadsinnsats vil ikkje
prosjektet kunne realiserast. Det er frå "grasrotnivå" og oppover prosjektet må byggast.

I bunnen av prosjektet ligg
Lokal historie, kultur, kulturminner, tradisjon, identitet, tradi-sjonsmat, gamle bygninger og lignende.

Eldre personers formidling
Til den oppveksande ungdom er dette av den største betydning.
Dette er ei viktig oppgåve som må leggast til rette for og det bør diskuterast kva slag måte / metode, opplegg som kan vere mest hensiktsmessig ( skulane har her eit spesielt ansvar )

Ungdom / skuleklasser
Disse må engasjerast både som deltakarar i ryddeaksjoner, (Kulturminner ), som elever ved arrangerte UTESKULER og som deltakarar ved konseptet: Tur med Oppleving og Læring.

Konseptet: Tur med oppleving og Læring
Er et eget konsept, men er også en integrert del av FFF i MRF og innbefatter også naturfaglege tema som geologi, mineralogi, biologisk mangfold o.a.

Organisert friluftsliv og friluftsidrett
Er også eit langsiktig mål med prosjektet. Dette inneber koordi-nering slik at det innanfor FFF - området kan vere tilbud av mange typer friluftsidrett sommar og vinter. Då kan FFF markedsføre "komplette" tilbud innen sitt område.

Helse, kosthold, velvære og kunnskap om disse tema
Mange ungdom og eldre også har etablert eit usunt kosthold. Å engasjere seg i disse spørsmål er ein naturleg del av dette prosjektet på sikt.

Prosjektet som sådan er ikkje kommersielt
Men legg indirekte grunnlaget for nye arbeidsplasser, nærings-virksomhet og gir ekte og naturleg opplevelse og informasjon til kunnskapsorienterte turister og befolkninga i et stort regionalt område. Det kan etablerast spesielle undervisningsopplegg i "utefag" for heile MRF-fylket og utanfor dette også.

Trollkyrkjegarden og Elvabyteområdet
Blir et felles møtepunkt og "trafikk-knutepunkt " i fjellheimen slik som den var for århundrer sidan - ja kanskje årtusener sidan?
Det skal bli svært spennende å få resultata av dei vitenskapelege undersøkelsane som blei gjort i siste halvdel av september. Det vil også vere ei Fylkeskommunal sak å delta i vidare å undersøke / utvikle Trollkyrkjegarden som eit "sentralt fenomen".

INFORMASJON OM PROSJEKTET - KOSTNADSTYPER

PROSJEKTET FJORD - FJELL - FRILUFTSPARKEN I MRF og
HERUNDER KONSEPTET: TUR MED OPPLEVING OG LÆRING
Det er svært vanskeleg no å sette opp detaljerte budsjettspesi-fiseringer, men vi spesifiserer her typer av kostnader som må dekkast inn utover stor dugnadsinnsats. Prosjektet vil også måtte gå over mange år - 2005 - 6 - 7 - 8 .

  • Møteutgifter; mange store og små møter i alle bygdelag inkl enkel servering - over mange år.
  • Informasjonshefter, porto, slide-show -CD bildeframvisning frå turer og aktivitet i terrenget. Informasjons-og motiveringsskriv. Dette er underveisinformasjon. MOTIVASJON!
  • Fysisk skilting i terrenget, mange store informasjonstavler med kart, skriftlig informasjon i vannsikker laminerte utgaver. Et stort antal mindre enkeltskilt og informasjonstavler ute i terrenget .
  • Mottak av fleire tusen bilder, utvelgelse og oppsett som Multimedia STILL - BILDE - SLIDE - SHOW frå FFF totalt. Produksjon av DVD - plater og målretta distribusjon i relativt stor skala
  • Kjøp av all nødvendig programvare så som databaser, bildebehandling, digitale kart og Internettoppkoblinger
  • Utvikling av det spesielle database / digitale kartverk /internettsystemet for konseptet: Tur med Oppleving og Læring. Dette krev høy datateknisk kompetanse og det vil bli ganske mye nyutvikling. ( Problemstillingene har vært analysert periodevis siste 2 måneder )
  • Organisering av opplegget med å få inn digitalt bilder og tekst frå alle lokalområda ( 18 områder ). Vi må trolig betale en del for å få omgjort en del av dette materialet til digitalt språk.
  • Innlegging av alle digitale informasjoner inn i databasen og etablert på våre digitale kart.
  • Trollkyrkjegardsdagen, stort arrangement over to dager hausten 2006 og minst hausten 2007.
  • Uforutsett / Diverse - Ganske mye p.t.

Vi har p.t. fått Kr. 50.000 i støtte til prosjektet av Sparebanken Møre. Det set oss no i stand å begynne på den kostnadskrevende delen av prosjektet. Men dog berre ei byrjing.
Vi arbeider no for å etablere mange lokale celler/ grupper.
Vi arbeider etter dei midler ( kontanter ) som til ei kvar tid er disponible for prosjektet.

Stordal, primo november 2005
for prosjektet
Fjord - Fjell - Friluftsparken
i Møre og Romsdal Fylke

Aktører

Infoside  Fjord Fjell Friluftsparken i Møre og Romsdal Fylke
Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema