INTERNT VIDAREUTVIKLINGSPROSJEKT

Stordalsportalen har no definert sitt eige vidareutviklingsprosjekt som vi er i full gang med.

Målsettinga med dette prosjektet er i tråd med dei grunnleggande intensjonane som Stordalsportalen bygger på og som vi her gjengir:

Stordalsportalen skal vere ein positiv presentasjon på internett av Stordalssamfunnet og i prinsippet femne om alt som vi vil presentere av positiv informasjon frå vårt område. Med Stordalssamfunnet meiner vi dei geografiske områda Nedre Stordal, Dyrkorn, Øvre Stordal, Langsæterområdet og Bortomfjorden og herunder alt næringsliv, kultur, historie, friluftsliv, idrett, tiltak, aktivitetar, arrangement, oppleveingar etc. Portalen skal i stor grad vere bygd opp basert på desentralisert oppdaterings- og driftsopplegg gjennom flest mulige tema og grupper som har eit klart definert oppdaterings-og driftsansvar.

For å få dette til har vi eit sterkt ønske om at mange deltek med eigne Heimesider og Utvida Infosider direkte under Stordalsportalen sitt system. Mange er allereie med, men vi ønsker også fleire og aktive deltakarar. Vi vonar at så mange som muleg deltek og legg inn stoff under portalen om og frå heimbygda vår. Vi vil ha ein mangearta, oppdatert og aktiv nettstad med informasjon mot eigne innbyggarar, men vi vil også at mange ute i den store verda kan få mykje interessant stoff frå Stordal.

Sentralt i utviklingsprosjektet er å gjere det lettast muleg for mange sjølv å legge inn stoff. Vi har no definert og sett i gang eit omfattande internt utviklingsprosjekt. Alt det tekniske som blir gjort og skal gjerast kjem vi ikkje her så mykje inn på, men vi vil heller vise til korleis dette no etter kvart vil kome fram under Stordalsportalen. Det vil no kvar veke og også endå mykje oftare kome til nytt stoff på mange måtar framover.
VER OPPDATERT OM KVA SOM SKAL SKJE OG HAR SKJEDD I STORDAL
FØLG MED I STORDALSPORTALEN

For deg som ikkje er så kjent med Stordalsportalen frå før, viser vi til linken midt på startsida; "Rettleiing til våre besøkande".

Følg også med under OPPSLAGSTAVLA til høgre. Her vil Stordalsportalen fortløpande orientere og henvise til nyheiter og endringar i portalen.

Det første du vil legge merke til, er ein del endringar på startsida. Denne sida vil også bli forbedra vidare framover både layoutmessig og funksjonelt.
Ut gjennom komande veke vil vi introdusere:

Som aktiv besøkande til Stordalsportalen vil du garantert få mykje interessant informasjon dei komande vekene og månadane.

Denne informasjonen er lagt ut 10. november 2007.
-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as