Fjord Fjell Friluftsparken i Møre og Romsdal Fylke

Adresse

v/Einar J. Hove
Hovslia
6250 Stordal

Telefon

70278168 / 91898650, Fax: 70278305

Om Fjord Fjell Friluftsparken i Møre og Romsdal Fylke

Dette er eit konkret tiltak og prosjekt som har sprunge ut frå Intersogelagssamarbeidet og Den Store Hesteferda 2004.
Etter kvart vil her kome fram mange kontaktpersoner gjennom den organisasjonsstruktur som vil bli bygt opp.

IDEGRUNNLAGET
Ideen til dette prosjektet kom naturleg fram som eit vidareføringstiltak etter DEN STORE HESTEFERDA 2004 og NRK-filmen Vegen mot Romsdals Marked. Midt inne på fjellet mellom Langsætrane i Stordal og Bøstølen i Innfjorden ligg Trollkyrkjegarden. Hesteferdene som kom frå Nordfjord og gjekk opp gjennom Stordal passerte Trollkyrkjegarden. Det gjorde også hesteferdene som kom frå Tresfjord og Valldal. Alle gjekk dei så vidare via Litlevatnet til Bøstølen i Innfjorden. Trollkyrkjegarden danner såleis også i denne samanheng eit midtpunkt på fjellet mellom mange omliggande bygder på Indre Sunnmøre og Romsdal.

FELLES FJELLOMRÅDE
Tanken om å utvikle dette felles fjellområdet, er såleis svært naturleg sett i eit historisk perspektiv, men dertil minst like vesentleg sett med notidas auge. Gamle ferdselsvegar og kulturminner gror igjen og historiske og kulturelle verdiar går tapt for alltid.

NY AKTIV BRUK
Ein kan sjå på eit slikt vern som eit tiltak for ny aktiv bruk av disse områda. Ut-kantbygdene som er truga av fråflytting kan få nytt liv og nye arbeidsplassar gjennom nye UTMARKSNÆRINGAR. Dette kan skje ved langsiktig og målretta tiltak og prosjekter. Dette er det som i kortheit er idegrunnlaget for prosjektet Fjord Fjell Friluftsparken i MRF.

REGIONALT PROSJEKT
Det regionale prosjektet Fjord Fjell Friluftsparken i MRF er kome i stand etter initiativ og deltaking frå bygdene Stordal, Valldal, Innfjorden, Måndalen og Tresfjord som etablerte eit godt samarbeid under Hesteferdåret 2004. Som ei synleggjering også via Internett arbeides det aktivt for å realisere Konseptet Tur med Oppleving og Læring.
Sjå i Stordalsportalen under Kva skjer - Prosjekt Fjord Fjell Friluftsparken i Møre og Romsdal.

Kartet under viser yttergrensene til FFF i MRF og nokre hovedvegar inn mot Trollkyrkjegarden.

E-post

einar.hoveSPAMFILTER@c2i.net

Yttergrensene til FFF og nokre hovedvegar inn mot Trollkyrkjegarden

Relaterte sider

Article  Fjord Fjell Friluftsparken i Møre og Romsdal
Tema  Kultur

-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as