Viktig melding

Viktig melding om Stordal Sogelag

Heimesida til Stordal Sogelag under Stordalsportalen har ikkje no vore oppdatert på ei god stund. Dette skuldast fleire ting som vi ikkje her går spesielt inn på. Vi vil heller fokusere på GLADMELDINGA om at no vil Heimesida til Stordal Sogelag kome på lufta igjen med full tyngde.

Det er arbeidd mykje, grundig og omfattande, slik at det framover dei næraste vekene og månadane kjem fram betydeleg og mykje interessant stoff. Frontsida er som du vil sjå, forbedra både layoutmessig og funksjonelt. Her er gjort ein del justeringar i toppfanene og her er allereie lagt inn ein god del oppdatert stoff.

Det ligg føre konkrete planer for vidare arbeid med innlegging av mykje interessant stoff. Dette stoffet vil bli presentert løpande framover. Kvar veke vil du finne nytt sogemateriale under Stordal Sogelag si heimeside her i Stordalsportalen. For å gjere deg spesielt oppmerksom på når og kva slags nytt stoff som blir lagt inn, vil Sogelaget ha ein fast standard spalte på annonsesida til Stordalsportalen. Denne sida vil ha følgende form:

Kva slags stoff, og korleis dette etter kvart blir presentert framover, er det no vanskeleg å lage ein heilt fast plan på. Dette har også samanheng med korleis stoffet blir kobla saman reint datateknisk.

Men som ein viss indikasjon skisserer vi her:
STOFF PRESENTERT I VEKE 47
Først vil vi presentere den nye startsida vår og korleis den er oppbygt layoutmesig gjennom toppfanene og på venstresida. Vi presenterer samtidig – Velkomen til Stordal Sogelag og stoffet som er lagt inn Om Stordal Sogelag. Vi viser også til toppfana Bildearkiv og til bilda som er lagt inn her.
Dette er stoff for VEKE 47.
Vidare vil vi gjerne gi deg følgende informasjon:
Ved å trykke på annonsa om nytt stoff – vil du automatisk kome til denne VIKTIG MELDING og her finn du ajourførte planer for stoff som vi planlegg å legge inn for kvar av dei komande vekene under
NYTT SOGELAGSSTOFF
FOR VEKE NR ________________
Tekst
NYTT SOGELAGSSTOFF
FOR VEKE NR _________________
Tekst
OSV

Dei som har arbeidd mest med oppdateringa av Stordal Sogelag si Heimeside er: Jon Erik Hove, John Kåre Hove, John Kr. Hjelle og Einar J. Hove

Stordal Sogelag
Styret

De nye nettsidene finn du slik: Trykk på linken til Stordal Sogelag sine heimesider i oversikta over interne heimesider i Stordalsportalen oppe til venstre.
-- Printa ut frå www.stordalsportalen.no --
eZ publish™ copyright © 1999-2024 eZ systems as